Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Geschiedenis Woonwagenbewoners 1918 wet op woonwagens en woonschepen Er worden eisen gesteld aan de omvang en de kwaliteit van de wagen.eigenaren krijgen een vergunning. Met het vergunningenstelsel hoopt de overheid het aantal wagens terug te dringen. 1850 keuterboeren, landarbeiders en turfstekers werkeloos Ze begonnen rond te trekken om een baan te vinden 1944 woonwagenbewoners in opdracht Duitser opgepakt. In concentratiekampen geplaatst 1968 De Woonwagenwet Er komen ongv. 50 grote regionale kampen met maximaal 70 plaatsen. De wielen werden onder wagen uit gehaald. 1983 wordt er bepaald dat regionale woonwagencentra met voorzieningenmoeten worden opgeheven en als ze re groot zijn geworden moeten worden verkleind 1991 Wetgeving Wonen Op Een StandplaatsAlle regels en wetten voor woonwagenbewoners afgeschaft. Woonwagenbewoners moeten worden behandeldals gewone burgers. 1999 Woonwagenwet afgeschaftWoonwagenbewoners wettelijkniet meer als aparte categorie. Voortaan zijn woonwagenbewoners geen aparte huisvestingsdoelgroep meer. 1999 woonwagenwet afgeschaft. Woonwagenbewoners wettelijk niet meer als aparte categorie. Woonwagenbewoners zijn geen aparte huisvestingsdoelgroep meer. 2004 overheid richt zijn aandacht op 'vrijplaatsen'Centra werden van illegale activiteiten verdacht.Bewoners voelen zich gestigmatiseerd en er is veel negatieve media aandacht 2009 verschijnt een nieuwe, praktische handreiking aan gemeenten: Eigentijds omgaan met woonwagenbewoners. 2015 verwachting nieuwe Woningwet.Woonwagen als woongelegenheid is vastgelegd in de Woningwet.Dit is signaal naar gemeenten encorporaties, die uitsterfbeleid voeren ten aanzien van woonwagenlocaties.
Create Your Free Infographic!