Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Dr. Bückenheim Karim Samah Gerardus Nederhorst Prof. Richardson Samual Vanderwit Velostrofie Werk is een zegen koe en paard principe hout vs geluid Q=L+R Sprong is de wezenlijke afstand tussen kabel en smaak mensaspect omgevingskenmerken fysieke kenmerken Vanderwit Evantueliteit Evantueliteit Ruimte Mens-aspect Gebruik Waardering ruimte Evantuality as the matter of space EFFECT: bron van leven sustainable brandstof Sustainable brandstof power Water alsbrandstofpower Sustainable water als bron van leven Waterpower digitaal analoog landelijk stedelijk landelijkdigitaal landelijkanaloog analoge stedeling digitalestedeling Als "Evantuality as the matter of space" in perspective gezetwordt, zie je ruimte en het mensaspect aan de basis, eventualiteit als het centrum, met Vanderwit als top. Vanderwit: "Centraal staat sprong, met natuurlijk kabel en smaak.Dit staat in het kader van beleving, evanatueliteit zal ik maar zeggen. Die natuurlijk beïnvloed wordt door deomgevingskenmerken en de fysieke kenmerken. Dit wordt inevenwicht gehouden door Gebruik, met ruimte en het mensaspect. Die op zijn beurt weer de Waardering beïnvloed. Dit heeft een dominante invloed op de fysieke kenmerken. Hiermee is de cirkel rond." Het effect van Velostrofie op water: Zet water als bron van leven vs water als brandstof af tegen en sustainable af, dan zie je een duidelijke verschuiving vansustainable water als bron van leven naarwater als brandstof power, terwijl waterpower en sustainable brandstof duidelijk achter blijven. Het ruimtelijk effect van Velostrofie: Het landelijk analoog verschuift via het kwadrant van de landelijk digitaal naar de digitale stedeling. Terwijl de analoge stedeling nog nauwelijks mee doet. De betekenis van Velostrofie: Sinds de WO 2 (eigenlijk sinds de wederopbouw) is er een enorme toenamevan ENS. Opvallend hierbij is natuurlijk datde trend van de afname van ApsC zich doorzet en dat Znd weer koers zet naar het niveau van 1850. OPLOSSING? Velostrofie in de praktijk: Methode Nietmachine: DODO aanpak: DOOR OVERTUIGEN DENKEN ONTHEEMDEN Toelichting:Uit overleg weet je wat er aan de hand is: de nietjesDeze stop je in de "nietmachine".Klap er op en de klus is geklaard! Toelichting:Je zorgt dat je weet waarDOORhet komt. Weet je dit, dan kun je OVERTUIGEN. De doelgroep gaat DENKEN. Op basis van het "koe en paard-principe" en de eventualiteitzie je dat het een iteratief proces is:de outcome van ONTHEEMDEN vormt het weer input voor DOOR! TOEKOMST 2020 2025 2030 2035 2040 2050 2045 2018 2022 2025 2046 viering 100 jaar geledenpublicatie van "Evantuality as the matterof space" 3.721.409 90.273 203
Create Your Free Infographic!