Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 L'inercanvi es fa a traves dels pulmons amb dos moviments: Expiració Inspiració Anfivis, reptils, aus i algunsmamifers L'intercanvi es fa através de les tràquees.Aquests conductes s'obren a l'exteror amb uns orificis anomenats estigmes que deixen passar l'aire Els atrópodes terrestres L'intercanvi es fa a través de les branquiesque poden ser externeso internes Animals aquatics L'intercanvi de gasos esfa a través de la superficiecorporal que té una pell molt fina plena de vasos sanguinis. Els cucs i els anfivis en estatadult Pulmonar Traqueal Branquial Cutània Podem distingir quatre tipus de respiració en els animals Per facilitar aquest intercanvi gasós, pas de gasos de l'interior a l'exterior, i assegurar-se que es fa de manera satisfactòria: Les superfícies d'intercanvi gasós han de ser primes, Han d'estar sempre humides Estar revestides d'un gran nombre de vasos sanguinis. Tipus de respiració dels animals APARELL RESPIRATORI Interior de cel·lules els nutrients són degradats als mitocondris Necessiten oxígen Produeixen energia i Substàncies de rebuig Les tràquees, en ramificar-se,van disminuint de diàmetre,al mateix temps que les paretsse'ls fan més primes. L'oxigenarriba directament a totes les cèl·lules, on es fa l'intercanvi de gasos. Anfibis adults Pulmons són bosses buides i Respiració cutàniaEn el ocells tenen Sacs aeris Mamifers Tenen sacs petits que son els Alveolars i pulmons
Create Your Free Infographic!