Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 La prosperitat econòmica del segle XIII A partir del segle XII, la producció agrícola va augmentar en gairebé tot elcontinent. Utilitzar l'arada de pala que solcava la terra més profundament. Facilitar la feina agrícola. Introduir noves tècniques Triennal de cultius, només es deixava en guaret la tercera part de les parcel·les per millorar el rendiment de la terra Es van talar boscosEs van dessecar pantans Es van conrear les noves terres. Ruta del Mediterrani Dues grans rutes marítimes. L'augment del comerç i l'aparició de noves:Tècniques bancàries i financeres a Europa. Els viatges comercials eren molt cars i van començarfinançar-se a crèdit. Per que no rovesin tantvan establir les lletres de canvi, que permetien viatjar sense tant diner metalic Productes Reunien periòdicament en fires comercials arribaven productes de tot arreu. S'intercanviaven llanes castellanes i angleses; els vins francesos; l'estany anglès, i l'ambre, les pells, la fusta i el blat del Bàltic. Mercaders Comunicava els ports portuguesos Ruta de l'Atlàntic i del Bàltic Exportaven teixits i armes Importaven productes de luxe Europeus 42 milions l'any 1000 Augmentde la població Es transportaven per terra i,amb vaixell, pels rius i mars. La millora de l'agricultura El desembolupament del comerç i la banca Va augmentar la superficie cultivada Perque va augmentar l'agricultura? 73 milions en l'any 1300. Conseqüencia de lesmillores en l'agricultura Producció d'aliments Relacionava ciutats:Penínsules IbèricaPenínsula Itàlica Ports musulmans L'Imperi bizantí dominada Associació de comerciants,La Hansa.
Create Your Free Infographic!