Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Sistemes Operatius Un sistema operatiu és un grup de programes que fan de supersecretari; Què és un sistema operatiu? és l'intermediari entre nosaltres i la màquina, i s'encarrega d'organitzar el munt de tasques que fa l'ordinador. Un ordinador sense sistema operatiu no funciona. Quan es construeix un ordinador primer cal instal·lar-hi el sistema operatiu. Què és? Història Tipus Història: Els primers ordinadors dels anys 40 no tenien sistema operatiu. Els programadors interaccionaven directament amb el hardware de les computadores treballant en llenguatge màquina . El primer Sistema Operatiu de la història va ser creat l'any 1956 per a un ordinador IBM 701 l'únic que feia era començar l'execució d'un programa quan l'anterior acabava. És a finals dels anys 60 quan apareix UNIX, la base de la gran majoria dels Sistemes Operatius que existeixen avui en dia. En els anys 80 van néixer sistemes com MacOS,MS-DOS o Windows. Durant la dècada dels 90, apareix Linux, i es publica la primera versió del nucli al setembre de 1991, UNIX, al que li faltava un nucli funcional. Per poder utilitzar els diferentscomponents que formen un ordinador cal tenir instal·lat i configurat un programari bàsic anomenat sistema operatiu. Avui en dia la majoria de gent coneix per Linux al Sistema Operatiu que realment es diu GNU/Linux. Tipus: El sistema Unix és un sistema operatiu que admitemúltiples usuaris, així com també múltiples tasques, el que significa que permet que en un únic equip o multiprocessador s'executin simultàniament diversos programes a càrrec d'un o diversos usuaris. Aquest sistema compta ambun o diversos intèrprets d'ordres (shell) així com també amb un gran nombre de comandes i moltes utilitats (assembladors, compiladors per a diversos idiomes, processador de textos, correu electrònic, etc.). A més, és altament transportable, el que significa que és possible implementar un sistema Unix en gairebé totes les plataformes de maquinari. Aquest sistema compta amb un o diversos intèrprets d'ordres (shell) així com també amb un gran nombre de comandes i moltes utilitats (assembladors, compiladors per a diversos idiomes, processador de textos, correu electrònic, etc.). A més, és altament transportable, el que significa que és possible implementar un sistema Unix en gairebé totes les plataformes de maquinari. Disk Operating System, és més conegut per els noms de PC-DOS i MS-DOS.MS-DOS va ser fET per la companyia de programari Microsoft.Aquest sistema Operatiu va tenyir una sèrie de Modificacions,fins arribar a la versión 7.1, a partir de la qual MS-DOS Deixa d'existir com a tal i es converteix en una part integrada del sistema Operatiu Windows. D UNIX S O WINDOWS És un sistema operatiu desenvolupat per Microsoft.Es diu Windows per la seva interfície gràfica d'usuari basada en finestres, que podem modificar, canviar de mida, moure de lloc.Un cop desenvolupat el sistema operatiu, les companyies van fent versions, que són millores que corregeixen errors o millores del seu antecessor.Entre les últimes versions de Windows, tenim Windows XP, Windows Vista, Windows 7 i l'última que ha llançat Windows 8.
Create Your Free Infographic!