Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 start from scratch[clears the canvas] Наслідування Наслідування асимілятивни процес асимілятивний процес працює не на критеріях істини, добра, а на примушуванні діяти так, а не інакше - стандартно проект дії, який без опору і навмисних зусиль реалізується в дійсність універсальний спосіб засвоєння чужого досвіду, здатність мимовільно відтворювати рухиі дії, поведінку, манери діяльності Розрізняют... Розрізняють... 1) Психомоторн наслідування 1) Психомоторне наслідування 2) Наслідуванн опредметнення почуттів 2) Наслідування опредметненням почуттів 4) Спонтанн наслідування 4) Спонтанне наслідування 3) Наслідуванн буквальне 3) Наслідування буквальне 5) Розумов наслідування 5) Розумове наслідування 6) Творч наслідування 6) Творче наслідування 7) Хобі 7) Хобі 1 2 3 4 5 6 7 Головн психомоторном наслідуванн т, щ рух ді супроводжуютьс, стверджуютьс випереджаютьс образно думко. Головне ж у психомоторному наслідуванні те, що рухи і дії супроводжуються, стверджуються і випереджаються образною думкою. Ц форм наслідуванн стосуєтьс ді неживим предметам явищам. Переносенн свої почутті н предме переживанн ї я таки, щ існуют насправд. Ця форма наслідування стосується дій з неживими предметами і явищами. Переносення своїх почуттів на предмет і переживання їх як таких, що існують насправді. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. Ц проце, систем ді, щ відтворюют зовнішні взірец.Вон відбуваєтьс чере копіюванн ді товариші аб доросли. Це процес, система дій, що відтворюють зовнішній взірець.Воно відбувається через копіювання дій товаришів або дорослих. Ді тривали ча, пр відсутност взірц. Інод справляєтьс враженн, що вон довільн наслідо внутрішні причи. Діє тривалий час, при відсутності взірця. Іноді справляється враження, що воно довільне - наслідок внутрішніх причин. Оживленн абстрактно думк. Абстракці думк перетворен н обра предмет насичен енергіє почутті, спонука втілюват ї смис матеріальн конструкці. Оживлення абстрактної думки. Абстракція - думка перетворена на образ предмета і насичена енергією почуттів, спонукає втілювати її смисл у матеріальні конструкції. Наслідуюч процес відкритті винаході, підлітк н повторюют продукт діяльност талановити люде, берут процес їхньо творчост т способ, як ї д вподоб, переживаюч вс ті сам емоці, щ автор. Наслідуючи процеси відкриттів і винаходів, підлітки не повторюють продукти діяльності талановитих людей, а беруть з процесу їхньої творчості ті способи, які їм до вподоби, переживаючи всі ті самі емоції, що й автори. Захисна від монотонності життя активність людини. Спосіб компенсації негативних зовнішніх впливів, що заважають нормально, із задоволенням жити.
Create Your Free Infographic!