Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Människans evolution Människans evolution 500-600 miljoner 2 miljarder 3,5 miljarder 1,2 miljarder 3 miljarder 230-65 miljoner 200 tusen cellkärnan bildas och cellerna utvecklas Första bevis på liv på jorden. selektion och mutationens början blågröna alger utvecklades. Den första fotosyntesen bildas. Homo erektus utvecklades till dagens moderna männskoart homo sapiens. Dinosaurierna dominerade på jorden . Allting inom evolution handlar om mutation och selektion Mutation är då detsker en förändring iDNA:et selektion ärnaturligt urval dånaturen förändrar arten till något bättre Det är på så sätt de svagaste sorteras ut och dem starkaste blir kvar och arten utvecklas till en bättre anpassad art. selektionen är inte lika hård idag vilket gör att inte lika många dör. vilket innebär att ävendem svagare klarar sig och arten anpassas inte lika mycket. Idag flercelliga organismertillkommer Mer komplexa och utvecklade varelser som anpassade sig till miljön. sammanfattning:det var alltsåmycket hårdareselektionstrycki början av organismernaslivsgång. Det villsäga att det var fler som dog för att dem inte vartillräckligt anpassade till omgivningen.selektionstrycket är intelika hårt idagdå vi har utvecklat resurser som hjälper de svaga att överleva. En mutation är när detsker en förändringi DNA:et under encelldelning.Detta är för det mestanegativt och kan leda till sjukdomar. Men det finns vissa få mutationersom kan vara till en fördeldå de klarar sig bättre när de utsätts för selektion. Då de gör att bäraren blir mer framgångsrik.Mutationer i dagens lägeär för det mesta kopplattill cancer och anses somnågot väldigt negativt.
Create Your Free Infographic!