Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Heratostenes Va descobrir que els rajos solars incidien sobre un pou perpendicularment fins al fons i no hi havia cap ombra, però en una altre ciutat, va observar el mateix però va veure que si que s'en formava una.És quan va descobrirque la Terra era rodona. Més tard, la va mesurar. Quina conclusió va treure? Si la distància entre les ciutats és 10 mil vegades més gran que la longitud de l'ombra ,el radi de la Terra és 10 mil vegades més gran que l'altura del pal. Com es mesurava abans? En l'edat mitjana utilitzaven les parts del cos per mesurar distàncies, pero al no ser totes iguals, van imitar el metre. Ele seus càlcus li van dir que la Terra mesurava 46.620 km.Però després es va vere que tenia un error en els càlculs, i la Terra mesura realment 40.008 km. El sistema mètric Va decidir mesurarun meridià utilitzant el mètode de latriangulació. Pierre François Méchain Triangulació És el procés de determinar la posició d'un punt mesurant els angles fins a aquest punt a partir de punts coneguts a l'extrem d'una linea de llargaria coneguda, en compte de mesurar la distància al punt directament. El punt pot fixar-se llavors com a tercer punt d'un triangle del que es coneixen dos angles i un costat per a resoldre'l. Aquest procés s'utilitza per determinar la posició en els nous sistemes de localització com ara el GPS o la trianulació d'antenes. El cercle de reflexió es feia servir PER a mesurar angles (fins a 180º) ENTRE dos cossos celestes. El cercle de reflexió
Create Your Free Infographic!