Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 POLSKA SZKOŁAOTWARTA NA INNOWACJE !!! 2 Edukacja przez Szachy w SzkoleOgólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenieumiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególniew zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego,rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cechosobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Cel będzie realizowany poprzez uruchomienie pilotażowegowprowadzenia nauczania gry w szachy jako zajęć obowiązkowychw edukacji wczesnoszkolnej w około 70 szkołach podstawowychna terenie całego kraju przez dwa lata oraz przeprowadzeniewystandaryzowanych badań naukowych na temat ich wpływuna osiągnięcia edukacyjne i rozwój ogólny dzieci. Celem pośrednim projektu Polskiego Związku Szachowegojest także przeszkolenie nauczycieli szkół podstawowychw zakresie zarówno gry w szachy, jak i dydaktyki i metodykijej nauczania, tym samym umożliwiając im wspieranie rozwojuogólnego wychowanków poprzez nauczanie gry w szachy,jak i poszerzenie własnych kompetencji i kwalifikacji. Polska szkoła jest otwarta na innowacje. Wprowadzenie edukacji społeczno-emocjonalnejdo szkół wymaga podobnych działań jakie przeprowadzono w zakresie edukacji przezszachy. W latach 2013 2015 projekt jest wprowadzanyw formie pilotażu w wybranych województwach,we współpracy z licznymi partnerami, takimi jak:władze samorządowe, wojewódzkie kuratoria oświaty,wojewódzkie związki szachowe, ośrodki doskonalenianauczycieli, szkoły i przedszkola, a także partnerzyi patroni ze sfery pozabudżetowej. Edukacja społeczno-emocjonalna w szkole Tak sformułowana innowacja edukacyjna ma akceptację Ministra Edukacji Narodowej(spotkanie grupy roboczej pod przewodnictwem wiceministra Mirosława Sielatyckiegoodbyło się w MEN 09.10.2012).Rozważana jest również możliwości wprowadzenia szachówdo podręczników szkolnych dla klas 1-3 oraz umieszczenia scenariuszy lekcji szachowych,ćwiczeń i zadań na platformie internetowej MEN (spotkanie w MEN z udziałem MinisterEdukacji Joanny Kluzik- Rostkowskiej 12.06. 2014). !
Create Your Free Infographic!