Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 PHÂN B THEO GII TÍNH 54% PHÂN B THEO ĐỘ TUI 27% 33% 15% 13% 6% 6% 18-24 35-44 25-34 45-54 55-64 >=65 NEW Visitor 43% RETURNING VISITOR 57% T L VISITOR Thông tin liên h: - Hotline: 0121 3366 899- Emai: vietdvm@gmail.com Chăn nuôi - Thú Y Vit Nam Vit Nam Thế gii Heo Thú cnh Tài liu Monkey Media Tuyn dng Cafe VietDVM Lut S LIU THNG KÊ Gia cm BÁO GIÁ THNG KÊ T L TRAFFIC CÁC CHUYÊN MC 46% HOME 10.33% 5.56% 21.3% 18.21% 4.32% 3.48% 2.34% 3.98% 7.46% 9.52% Chuyên mc tin tc Kiến thc chuyên môn D án Media 13.5% Hin th ngoài trang ch - Mt trong 3 bài ni bt ngay dưới thanh menu. - Dng hin th: intro image + title + intro text. - Thi gian hin th: 2 ngày. 1.000.000 VND Hin th ngoài trang ch - Mt trong 7 link module bài viết mi nht, bên phi bài ni bt - Dng hin th: link; Thi gian: 2 ngày. Hin th xuyên trang - Mt trong 5 bài module thông tin doanh nghip. 1.000.000 VND 1.000.000 VND - Dng hin th: Intro image + title + intro text. - Thi gian hin th: 1 tun. Mô t Giá Lưu ý Các chi phí phát sinh thêm bao gm:Chi phí viết bài, chi phí design nh(nếu có) s do 2 bên tha thun trongquá trình hp tác. Đã bao gm chi phí viêt bài + chi phí design nh. Đã bao gm chi phí viêt bài + chi phí design nh.Combo: 3 bài - 2 triu VND. 5 bài - 3,5 triu VND. Đã bao gm chi phí viêt bài. Lưu ý chung Các bài viết pr phi phù hp vi ni dungtrang web, phù hp thun phong m tc. Đối vi các bài có v trí đặc bit do phóngviên chuyên trách ca báo viết thì ch ápdng vi nhng ni dung sau:Ni dung bài được khai thác khách quan,nêu được vn đề rng, được nhiu ngườiquan tâm, có tính cht báo chí trong thôngtin đưa ra. Ni dung bài không mang tínhcht PR l liu, ch quan. Độ dài: Tt c các bài có độ dài không quá1000 t và 3 nh minh ha, tương đươngmt trang A4. Loi 4 Chuyên trang Heo, Gia cm, Thú cnh. - Mt trong 3 bài viết đầu tiên trong tng chuyên mc. - Dng hin th: Intro image+title+intro text. - Thi gian hin th: 2 ngày. 1.200.000 VND Đã bao gm chi phí viêt bài + chi phí design nh.Combo: 2 bài - 2 triu VND. Mô t Giá Lưu ý - Quy định v gn link: Không được đặt link.- Quy định v tin liên quan: Tin bài liên quan phi là tin bài trên trang vietdvm.com.- Quy định v gn Tag: Phi nêu rõ tên tag được gn vào bài PR ngay khi gi bài đăng, ti đa 4 tag.- Ban biên tp có quyn biên tp li tiêu đề và mt s ni dung không phù hp trước khi đăng bài.- Ni dung thông tin yêu cu gi ti thiu 1 ngày trước khi xut bn. 1 2 3 4 Bài viết PR trên trang Vietdvm.com
Create Your Free Infographic!