Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Visie van Baile van der Plas Interpersoonlijk.Mijn stage begeleidster geeft iedere groep anders les. Dit kun jemerken aan haar stemgebruik, de snelheid en de inhoud van de les.Visie: Baile vindt dat je per leerling rekening moet houden met de leefwereld.Praktijkvoorbeeld: Maandag heeft Baile twee spelling lessen gegeven. Ze heeft een les gegeven aan groep 4 en een les aan groep 5. Bij groep 5 merk je dat ze serieuzer praat dan bij groep 4. Bij groep 4 legt ze veel stap voor stap uit of doet ze opdrachten klassikaal. Groep 5 laat ze vooral zelfstandig werken. Pedagogisch.Mijn stage begeleidster houdt iederkind in de gaten zodat niemandbuitengesloten wordt en om er voorte zorgen dat ieder kind zelfstandig en op eigen niveau aan het werk kan.Visie: Baile vindt dat erniemand in de klas buitengesloten mag worden.Praktijkvoorbeeld: Leerling J wordtniet opgenomen door andere leerlingen van groep 3. Mijn mentorzorgt er voor dat ze iedere dag metandere leerlingen in contact komt. Vakinhoudelijk.Doordat deze school werkt met deinrichting montessori, werken alle kinderen op hun eigen niveau. Zo ishet voor de school makkelijk om rekening te houden met verschillendeniveaus van de kinderen. Visie: Baile vindt het belangrijk dat ieder kind op zijn eigen niveau kanwerken.Praktijkvoorbeeld: In het lokaal zijnverschillende materialen aanwezigwaarmee de kinderen zelfstandig en op hun eigen niveau aan het werk kunnen. Ze pakken een werkje enproberen deze te maken. Organisatorisch.Om een ordelijke sfeer te krijgen, heeft mijn stage begeleidster met de kinderen regels en afsprakengemaakt. Hier moet iedereen zich aan houden.Visie: Baile vindt het belangrijk dat allekinderen mee mogen bepalen welkeregels er gelden in de klas.Praktijkvoorbeeld: Aan het begin vanhet schooljaar heeft Baile samen met de kinderen regels bedacht enopgeschreven. De kinderen hebben hiertekeningen bij gemaakt. Ze hangen nu in de klas.
Create Your Free Infographic!