Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 L'àcid desoxiribonucleic és el material genètic de les cèl·lules i esta format per dues de nucleotids enrrollats entre si formant una doble hèlix ESTRUCTURA DEL DNA image by Thyago-Sorg CC by 2.0 L'element basic que constitueix el DNA són els nucleotids, que es formen de:- Un grup fosfat-Una pentosa (2- desoxoribosa)-Una base nitrogenada: Bases púriques: adenina i guanina Bases pirimidíniques: citosina i uracil Enllaços fosfodièster uneixeixen els nucleòtids creant un esquelet. Les dos cadenes estan unides per ponts d'hidrogen entre els pars de les bases nitrogenades. TININA- ADENINACITOSINA-GUANINA - Emmagatzematge dinformació (gens i genoma)- Codificació de proteïnes (transcripció i traducció)- Autoduplicació (replicació DNA) Celules eucariotes:- Al nucli, amb histones i altres- Als mitocondris i cloroplastsCelules procariotes- Associat amb proteïnes diversesVirus amb DNA ENLLAÇ INTRACATENARI Funcions biològiques del DNA On es troba principalment? 1. PRIMÀRIA: sequencia de nucleòtids duna sola cadena. Filament simple o poc doblegat2. SECUNDARIA: disposició a lespai de 2 cadenes de polinucleòtids formant hèlix doble3. TERCIARIA: DNA superenrollat. Propia DNA circular.4. NIVELLS DEMPAQUETAMENT: El DNA sassocia a proteïnes que es condensenA les eucariotes-primer nivell (collar de perles), segon nivell (solenoide), tercer nivell (dominis de bucle), nivells superiors Nivells d'estuctura - Gran estabilitat- Caràcter àcid- Antiparal·leles - Complementaries - Enrotllament- Desnaturalització- Renaturalització Segons el nombre de cadenes- DNA monocatenari- DNA bicatenariSegons la forma- Lineal- Circular Model doble hèlix Tipus DNA Cada cadena és un polímer de desoxinucleòtids sintetitzada de l'extrem 5' cap a l'extrem 3' L'estructura del DNA va sercomunicada el 1953 per Watson i Crick
Create Your Free Infographic!