Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Guia breu del TFM a la UPF Les 10 claus d'aquesta guia 2 1 Aquest treball s'entén com un tancament acreditatiu de les competències, habilitatsi coneixements, dels estudis dun màster concret. Així, lestudiant demostra la seva capacitat daplicar allò que ha après durant tots els seus estudis a un projecte concret de forma transversal. Quin és el rol dels participants? L'avaluació i la defensa Bibliografia 6 7 8 9 10 3 Què és? Sobre la guia Actualment, a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) existeixen diferents guies orientatives per elaborar i tutoritzar els TFM dels diversos estudis. Aquesta guia que es presenta a continuació pretén crear un marc de referència per el professorat amb independència de l’àrea concreta de coneixement de la UPF. Què és el TFM? Normes acadèmiques dels màsters oficials(10 de maig del 2006)Normativa de permanència dels estudiants(10 de maig del 2006)Normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials (13 de juliol del 2011) Quines metodologies i activitats? Hi ha normativa? Modaltitats de TFM Segons contingut: Investigació empírica; Marc teòric i metodològic duna investigació; Revisió bibliogràfica exhaustiva; Elaborar una proposta pràctica o dinnovacióSegons forma: article de revista; assaig;informe clàssic de recerca; proposta de producte. Metodologies: Aprenentatge actiu, horitzontal, dialògiques, blended learning...Activitats: Individuals (tutories, estudi d'altres TFMs, ABP, glossaris...); Grupals (Seminaris presencials, debats, tutories grupals...). Els actors principals en l'elaboració d'un TFM són el professor, l'estudiant i altresagents externs (entitats, associacions, institucions). Per bé que el tutor té la funció de guiar els/les estudiants,laresponsabilitat principal del projectesempre recaurà sobre aquest últim. De quins recursos disposo? L'avaluació del treball es pot ajustar alsrequisits de cada màster des de l'avaluació del professor, fins a un tribunal exterior. La defensa del TFM haurà de ser pública o via pòster. Dins d'aquesta guia, tant els/les estudiantscom el professorat tutor podran trobarun seguit de recursos online per a la satisfactòria realització i tutorització del treball. Les fonts utilitzades en aquesta guiaprovenen d'universitats catalanes, de l'Estat Espanyol i internacionals, ipoden ser consultades en l'apartat bibliogràfic corresponent. Contingut: coneixement, transversalitat, rellevància, precisióEstil i forma: pertinença, claredat, síntesi, qualitat, rigor.Normativa: citació, plagi, Valors: ètica, transferència (difusió), integració. Característiques d'un TFM 4 5 CQUID (Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent)
Create Your Free Infographic!