Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Sahelanthropus tchadensis Denna art levde för ca 7 miljoner år sedan och är de äldsta arten man har hittat som är släckt med människan, Den levde framförallt i centrala Afrika och gick delvis upprätt. Orrorin tugensis Nästa kända art man har funnit är Orrorin tugensis och levde förca 6 miljoner år sedan. Man tror att det var en av de första i människosläcktensom gick upprätt. Arten hade anpassat sig tillskillnad från dess förfäder som dog pga ett selektionstryck. Homo habilis Vi hoppar 4 miljoner år i tiden och går till den första arten med släktnamnet Homo precis som vi. Mutationer har uppstått genomtiden och arten utvecklades och anpassade sig bättre. De blev smartare eftersom deras hjärna växte och de var därmed de första att använda sig av verktyg vilket ledde till att man kunde leva i tuffare miljöer. Homo florensiensis Homo floresiensis är en väldigt speciell art i människosläckteneftersom den är mycket mindre än alla andra. Det kan förklarasmed att den levde på öar där konkurrensen var mycket mindreoch då var selektionstrycket även mindre. Så även de svaga hadeen chans att överleva. Homo sapiens Homo sapiens eller som vi även kallas, människor ärresultatet från alla dessa mutationer som har skett. Vi har blivit mer intelligenta, våra kroppar har blivit anpassadeefter det klimatet vi lever i. Dock är inte evolutionen slut änutan den fortsätter, och vem vet hur människans kommer se ut i framtiden.
Create Your Free Infographic!