Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Implementacja edukacj społeczno - emocjonalnej na terenie całej szkoły 1980 - TODAY POST-MODERNIST DYSTOPIA HIGH-TECH, LOW LIFE CYBERNETICS REBELLION W ramach spójnych działań dotyczących wdrażania edukacji społeczno-emocjonalnejorganizacja CASELopublikowała w 2006 roku praktyczne wskazówki dla implemetnacjiSELw całej szkole. Zainteresowani mogą tam odnaleźć etapy procesu wdrażaniaedukacji społeczno-emocjonalnej oraz główne czynniki wpływające na sukcesimplementacji SEL. Cały proces podzielony jest na trzy fazy i pokazany w 10etapach wraz z zestawem czynników służących do wzbogacenia i wspieraniaprogramów edukacji-emocjonalnej. Etap 1: Podjęcie decyzji o wprowadzeniuedukacji społeczno-emocjonalnejna terenie całej szkoły Dyrektor przyjmuje wartości SEL jako ramy sprzyjające poprawiefunkcjonowania szkoły. Zobowiązuje się do systematycznych,uporządkowanych działań, w tym do wprowadzenia koniecznychwskazówek dla klas by z powodzeniem wdrożyć i utrzymaćw całej szkole edukację społeczno-emocjonalną. Etap 2: Utworzenie Komitetu ds. wdrażania edukacji społeczno-emocjonalnej FAZA PLANOWANIA FAZA REALIZACJI Dyrektor udostępnia informacje o edukacji społeczno-emocjonalnejkluczowym grupą interesariuszy szkoły oraz społecznościszkolnej (nauczycielom, rodzicom, asystentom uczniów,personelowi pomocniczemu) i tworzy komisję ds. SEL składającą sięz przedstawicieli niektórych lub wszystkich tych grup.Komisja ta jest upoważniona do podejmowania decyzji. Komisja nadzorująca, między innymi Dyrektor,tworzy wizję społecznego, emocjonalnegoi poznawczego rozwoju uczniów oraz spójną,wspólną wizję całej szkoły. Dyrektor przyjmuje wartość edukacji społeczno-emocjonalnejjako ramy sprzyjające poprawie funkcjonowania szkoły.Zobowiązuje się do systematycznych, uporządkowanych działań,w tym do wprowadzenia koniecznych wskazówek dla klas,by z powodzeniem wdrożyć i utrzymać w całej szkoleedukację społeczno-emocjonalną Dyrektor przyjmuje wartość edukacji społeczno-emocjonalnejjako ramy sprzyjające poprawie funkcjonowania szkoły.Zobowiązuje się do systematycznych, uporządkowanych działań,w tym do wprowadzenia koniecznych wskazówek dla klas,by z powodzeniem wdrożyć i utrzymać w całej szkoleedukację społeczno-emocjonalną Dyrektor przyjmuje wartość edukacji społeczno-emocjonalnejjako ramy sprzyjające poprawie funkcjonowania szkoły.Zobowiązuje się do systematycznych, uporządkowanych działań,w tym do wprowadzenia koniecznych wskazówek dla klas,by z powodzeniem wdrożyć i utrzymać w całej szkoleedukację społeczno-emocjonalną Dyrektor przyjmuje wartość edukacji społeczno-emocjonalnejjako ramy sprzyjające poprawie funkcjonowania szkoły.Zobowiązuje się do systematycznych, uporządkowanych działań,w tym do wprowadzenia koniecznych wskazówek dla klas,by z powodzeniem wdrożyć i utrzymać w całej szkoleedukację społeczno-emocjonalną Etap 3: Wypracowanie i wyraźniewskazanie wspólnej wizji Dyrektor zobowiązany jest do zapewnieniawarunków dla ciągłego rozwoju zawodowego,stwarza możliwości dla dokonywaniarefleksji oraz przepływu informacji zwrotnych wszystkim pracownikomszkoły. FAZA PRZYGOTOWAŃ A. Zapewnienie ciągłego rozwojuzawodowego pracownikom szkoły ZESTAW CZYNNIKÓWWSPIERAJĄCYCH B. Ewaluacja praktyki oraz efektów SEL Kierownicy Komitetu, w tym Dyrektor,nieustannie monitoruje szkolne praktyki edukacji społeczno-emocjonalnej oraz jej efekty.Na tej podstawie dokonuje odpowiednichadaptacji i ulepszeń. C. Rozwijanie infrastruktury wspierającej edukację społeczno-emocjonalną Dyrektor tworzy infrastrukturę wspierającą działania z zakresu SEL,w tym przyjazną politykę szkoły, fundusze, czasoraz wykwalifikowany personel. D. Integracja modelu SELze wszystkim zajęciami szkolnymi Integracja SEL ze wszystkimi zajęciami szkolnymi(obligatoryjnymi oraz dodatkowymi) oferujemożliwość generalizacji; uczniowie w praktycewzmacniają swoje umiejętności społeczno-emocjonalne zdobyte w trakcie nauki w klasie. Dyrektor szkoły i Komitet ds. wdrażanie SELustanawia partnerstwo: rodzina szkoła- społeczność pozaszkolna,które ma skutecznie wspieraći integrować społeczny, emocjonalnyi poznawczy rozwój ucznia. F. Komunikacja wewnątrzszkolna dotycząca SEL Kierownicy Komitetu, w tym Dyrektor,regularnie dzielą się informacjami o szkolnymprogramie SEL z pracownikami, rodzicami,uczniami oraz członkami społeczności.Wspólnie świętują sukcesy. Etap 4: Ocena potrzeb i zasobów całej szkoły Etap 5: Opracowanie planu działania dla realizacji SEL Etap 6: Recenzja oraz wybór programu/strategii edukacji społeczno-emocjonalnej spośród bazy ewidencji programów SEL. Etap 7:Przeprowadzenie początkowego szkolenia w zakresie realizacji SEL Etap 8: Wprowadzenie wskazówek edukacji społeczno-emocjonalnej w klasie szkolnej Etap 9:Implementacja SEL we wszystkich strukturach szkoły E. Rozwijanie partnerstwa z rodzicami i społecznością pozaszkolną Etap 10: Ewaluacja procesu implementacji SEL
Create Your Free Infographic!