Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 PREÀMBUL.TÍTOL PRELIMINAR (articles 1 - 9) TÍTOL I. "Dels drets i dels deures fonamentals" (articles 10 - 55). "Drets de la persona" (article 10). CAPÍTOL I. "Dels espanyols i dels estrangers" (articles 11 - 13). CAPÍTOL II, "Drets i llibertats" (articles 14 - 38). "Principi d'igualtat davant la llei" (article 14). SECCIÓ I. "Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques" (artcles 15 - 29). SECCIÓ II. "Dels drets i dels deures dels ciutadans" (articles 30 - 38). CAPÍTOL III. "Dels principis rectors de la política social i econòmica" (articles 39 - 52). CAPÍTOL IV. "De les garanties de les llibertats i drets fonamentals" (articles 53 i 54). CAPÍTOL V. "De la suspensió dels drets i de les llibertats" (article 55).TÍTOL II. "De la Corona" (articles 56 - 65).TÍTOL III. "De les Corts Generals" (articles 66 - 96). CAPÍTOL I. "De les Cambres" (articles 66 - 80). CAPÍTOL II. "De l'elaboració de les lleis" (articles 81 - 92). CAPÍTOL III. "Dels tractats internacionals" (articles 93 - 96).TÍTOL IV. "Del Govern i de l'Administració" (articles 97 - 107).TÍTOL V. "Relacions entre Govern i les Corts Generals" (articles 108 - 116).TÍTOL VI. "Del Poder Judicial" (articles 117 - 127).TÍTOL VII. "Economia i hisenda" (articles 128 - 136).TÍTOL VIII. "De l'organització territorial de l'Estat" (articles 137 - 158). CAPÍTOL I. "Principis generals" (articles 137 - 139). CAPÍTOL II. "De l'Administració local" (articles 140 - 142). CAPÍTOL III. "De les comunitats autònomes" (articles 143 - 158).TÍTOL IX. "Del Tribunal Constitucional" (articles 159 - 165).TÍTOL X. "De la reforma constitucional" (articles 166 - 169).Disposicions addicionals 4.Disposicions transitòries 9.Disposició derogatòria.Disposició final. Estructura de la Constitució. Partdogmàtica. Partorgànica.
Create Your Free Infographic!