Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 DƯƠNG TH HOÀNG ANH K sư ngành K thut Môi trường, khoa Máy Tàu Bin, trường Đại hc Hàng Hi Vit Nam (2015).Bng: Gii (Đim trung bình: 3.24)Thành tích: - Hc bng sinh viên Gii ca trường năm 2012 2013- Hc bng sinh viên xut sc ca trường năm 2013 2014- Hc bng sinh viên tiêu biu trong hc tp ca trường năm 2013 2014- Giy khen sinh viên đạt thành tích xut sc trong phong trào văn ngh chào mng 55 năm ngày thành lp trường Đại hc Hàng Hi Vit Nam (2011). 2011 2013: Cng tác viên báo Hoa Hc Trò, mng Đời sng teen- Trưởng nhóm CTV Hoa Hc Trò ti Hi Phòng- Hướng dn viết bài cho nhng CTV mi- Viết bài, đưa tin v các s kin vui chơi, gii trí, xã hi; các hot động Đoàn ca hc sinh các trường THPT trên địa bàn TP. Hi Phòng2012 Nay: Cng tác viên báo Mc Tím, mng Văn hóa Ngh thut- Viết bài, đưa tin v hot động ca các ca sĩ, din viên làng gii trí Hàn Quc và Trung Quc. - Ph trách chuyên mc 360 độ KPOP. Tham gia hiến máu nhân đạo Làm MC cho mt s cuc thi, trò chơi ca xã và khoaThành viên đội văn ngh ca khoaTham gia mt s bui diu hành, tuyên truyn bo v môi trường ca TP. Hi Phòng Anh Nguyn Tun LinhPhóng viên/ Biên tp viên báo Sinh viên Vit Nam Hoa Hc Trò- Địa ch: 68 Trn Thái Tông, Yên Hòa, Cu Giy, Hà Ni- Đin thoi: 0986.738.698 Ch Hng Ngc Yến Phóng viên báo Khăn Quàng Đỏ - Mc Tím- Địa ch: 12 Phm Ngc Thch, Qun 3, TP. H Chí Minh- Đin thoi: 0919.502.273 # NGƯỜI XÁC NHN K năng tng hp, chn lc, phân tích thông tin tt. Biết cách khai thác thông tin sáng to.K năng giao tiếp, trình bày tt Chăm ch, biết t chc sp xếp công vicTinh thn trách nhim cao trong công vicThành tho tin hc văn phòngTOEIC 450+ double click to change this header text! Ngày sinh: 06/06/1992Địa ch: 48/A9, khu tp th Đồng Tâm, Phường Lch Tray, Ngô Quyn, Hi PhòngDi động: 01672242513Email: duonghoanganhbg@gmail.com @ MC TIÊU NGH NGHIP  Được làm vic trong môi trường năng động, nhiu tính cnh tranh để có thphát huy hết năng lc ca bn thân. Được cng hiến sc mình cho nim đam mêTr thành mt phóng viên gii, có đức, có tài. @ K NĂNG @ HC VN - THÀNH TÍCH @ HOT ĐỘNG NGOI KHÓA @ KINH NGHIM LÀM VIC
Create Your Free Infographic!