Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Ch tch H Chí Minh NGÀY THÀNH LP ĐẢNG CNG SN VIT NAM ĐH I Macao(TQ) 600ĐV Trương Hoàng Dip HươngVin NCKH Ngân Hàng - HVNH 13 ĐB Tng bí thư Trn Phú 27-31/31935 3/2/1930 Đông Dương Cng Sn Đảng An NamCng Sn Đảng Đông Dương Cng Sn Liên Đoàn - Khôi phc được h thng t chc ca Đảng - Thng nht các phong trào đấu tranh cách mng dưới s lãnh đạo ca BCH Trung Ương ĐH II 11-19/21951 158ĐB - Tng kết, đánh giá bước phát trin ca na đầu và d báo s phát trin ca CM na sau thế k- Phát trin đường li kháng chiến và đề ra chính sách c th 766nghìnĐV ĐH IIII ĐH V ĐH IV ĐH VI Hà Ni Hà Ni Hà Ni Hà Ni ĐH III 600ĐV 2109nghìnĐV 500nghìnĐV 1550nghìnĐV 1727nghìnĐV Hà Ni 15-18/121986 5 - 12/91960 14 - 20/121976 27-31/31982 1033 ĐB 1129ĐB 525ĐB 1008ĐB - Quyết định đường li xây dng XHCN min Bc và đường li cách mngmin Nam- Đề ra nhim v và phươnghướng ca kế hoch 5 nămln th 1 - Nm vng chuyên chính vô sn, phát huy quyn làm ch tp th ca nhân dân lao động- TIến hành đồng thi 3 cuc CM: cách mng v quan h sn xut, cách mng khoa hc - k thut,cách mng tư tưởng và văn hóa - Xây dng thành công CNXH, sn sàng chến đấu, bo v vng chc T quc VN XHCN- Tiếp tc nâng cao tính giai cp công nhân, tính tiên phong ca Đảng, xây dng Đảng vng mnh v chính tr, tư tưởng và t chc - Tinh thn nhìn thng vào s tht, đánh giá đúng s tht, nói rõ s tht- Quyết tâm đổi công tác lãnh đạo caĐảng theo tinh thn cách mng và khoa hc ĐH IX ĐH VIIII ĐH VII ĐH X Hà Ni Hà Ni Hà Ni Hà Ni 2155nghìnĐV 3100nghìnĐV 2479nghìnĐV 2130nghìnĐV 1176ĐB 1176ĐB 1168ĐB 1198ĐB 24 - 27/61991 18 - 25/42006 19 - 22/42001 28/6 - 1/71996 CUC THI TÌM HIU 85 NĂM đường li đổi mi đất nước - Tiếp tc thc hin nhim v đưa đất nướcđi theo con đường đổi mi- Thông qua Cương lĩnh xây dng đất nước trong thi k qúa độ lên CNXH nước ta - Thc hin đổi mi, đẩy mnhcông nghip hóa, hin đại hóa, quá độ lên CHXH và bo v t quc XHCN - Phát huy sc mnh toàn dân tc,tiếp tc đổi mi, đẩy mnh côngnghip hóa - hin đại hóa, xâydng, bo v T quc Vit NamXHCN Nâng cao năng lc lãnh đạo và sc chiến đấu ca Đảng, phát huy sc mnh toàn dân tc, đẩy mnhtoàn din công cuc đổi mi, smđưa nước ta ra khi tình trng kémphát trin 2007: ra nhp WTO CM Thng 81945 CM Tháng 8/1945 ĐH XI Hà Ni 12 - 19/12011 1376ĐB 3600nghìnĐV Thng nht đt nưc 3041975 Thng nht đất nước 30/4/1975 Tiếp tc nâng cao năng lc lãnh đạo và sc chiến đấu ca Đảng, phát huysc mnh toàn dân tc, đẩy mnh toàndin công cuc đổi mi, to nn tngđể đến năm 2020 nước ta cơ bn tr thành nước công nghip theo hướng hin đại BI HC KINH NGHIM BÀI HC KINH NGHIM 1 2 3 4 5 Trong bt kđiu kin và tình hung nào cũng phi kiên trì thc hin đường li và mc tiêu đổi mi Phi tht s coi trng cht lượng hiu qu tăng trưởngvà phát trin bn vng Phi coi trng kết hp chtch gia tăng trưởng kinh tế vi thc hin tiến b và công bng xã hi Đặc bit chăm lo, cng c, xây dng Đảng c v chính tr, tư tưởng và t chc Trong công tác lãnh đạo, ch đạo phi nhy bén, kiên quyết, sáng to, bám sát thc tin đất nước TNG B TH CSVN TNG BÍ THƯ ĐCSVN 1. Trn Phú: Hi ngh TW Đảng I 2. Lê Hng Phong: Đại hi I 3. Hà Huy Tp: Hi ngh TW Đảng 1936 4. Nguyn Văn C: Hi ngh TW Đảng 1938 5 Trường Chinh: Hi ngh TW VIII, Đại hi II 6. Lê Dun: Đại hi III, IV, V 7. Nguyn Văn Linh: Đại hi VI 8. Đỗ Mười: Đại hi VII, VIII 9. Lê Kh Phiêu: Hi ngh TƯ IX 10. Nông Đức Mnh: Đại hi IX, X 11. Nguyn Phú Trng: Đại hi XI TuyênQuang
Create Your Free Infographic!