Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 "Cuc đi l mt cuc ua. Ti s chy tht nhanh hoc b đnh bi" "Cuc đời là mt cuc đua. Tôi s chy tht nhanh hoc b đánh bi" Ngày sinh: 13/05/1993Địa ch: 95/6 Bà Huyn Thanh Quan, Đà NngĐin thoi: 01644 - 358 - 581Email: tiendat931305@gmail.comChiu cao: 1 mét 74 Hc tp chuyên ngành Qun Tr Kinh Doanh Tng Quát ti Trường Đại Hc Kinh Tế Đà Nng.Các tín ch tích lũy cao : Qun Tr Ngun Nhân Lc, Lý Thuyết Thiết Kế T Chc, H Thng Thông Tin Qun Lý, Qun Tr Marketing, Chiến Lược. Tch ly kinh nghim t cc hot đng giao tip, kinh doanh thc t, xy dng thm nhiu mi quan h đ h tr cho cng vic v hc hi thm nhiu k nng đ hon thin bn thn tr thnh mt nhn vin hiu qu v đng gp ht sc mnh cho s thnh cng ca cng ty.Tr thnh gim đc kinh doanh ca mt cng ty hng đu hot đng trong lnh vc dch v nh hng, khch sn. Tích lũy kinh nghim t các hot động giao tiếp, kinh doanh thc tế, xây dng thêm nhiu mi quan h để h tr cho công vic và hc hi thêm nhiu k năng để hoàn thin bn thân tr thành mt nhân viên hiu qu và đóng góp hết sc mình cho s thành công ca công ty.Tr thành giám đốc kinh doanh ca mt công ty hàng đầu hot động trong lĩnh vc dch v nhà hàng, khách sn. Thông tin cá nhân - Ngn Hn - Dài Hn Mc tiêu ngh nghip 2011 - 2015 05/2013 2013 - 2014 Trình độ hc vn Tt nghip loi gii chng ch tin hc B.Đạt chng ch tiếng anh quc tế TOEIC 500. Nhân Viên Kinh Doanh ti Công Ty TNHH Đất Mng. Bán hàng trc tiếp, tiếp nhn và x lý hóa đơn ti Molly Coffee. Nhân Viên Kinh Doanh ti Công Ty TNHH TM&XNK Nht Lâm. Bán hàng trc tiếp sn phm sa chua Kids Mix. Kinh nghim làm vic Làm Welcome Couple ti B Phn L Tân ca InterContinental Resort Đà Nng. 04 - 09/2012 11 - 12/2013 Nhân Viên B Phn L Tân ti Sun Group. Microsoft Office Adobe Lightroom Làm Vic Nhóm Thuyết Trình K năng Hot động ngoi khóa T chc âm nhc, tham gia thc hin chương trình đón tân sinh viên ca Khoa Qun Tr Kinh Doanh, Trường Đại Hc Kinh Tế Đà Nng.T chc, lên chương trình hot động gây qu t thin và dy hc Mái m Tình Thương ti địa ch 242 Nguyn Công Tr.Kinh doanh thc nghim bán Sa Bp phc v môn hc Khi S Kinh Doanh. 2013 09/2014 08/2014 NGUYN TIN ĐẠT Thông tin tham chiếu Ch LÊ TH LƯU Trưởng B Phn Nhân S ti InterContinental Resort. Ch NGUYN TH M HNH S đin thoi: 0914.399.550Email: luultintercon@gmail.com Ca Hàng Trưởng ti Molly Coffee. S đin thoi: 0902.468.308Email: hanhnguyen88@yahoo.com Giao Tiếp Ngoi Ng 03 - 08/2014
Create Your Free Infographic!