Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 VIT NAM HÌNH S MC ĐÍCH HÌNH PHT Cnh cáo được áp dng đối vi người phm ti ít nghiêm trng và có nhiu tình tiết gim nh, nhưng chưa đến mc min hình pht. HÌNH PHT CHÍNH HÌNH PHT B SUNG Trng tr ngườicó ti Giáo dc người khác tôntrng pháp lut, đấu tranhphòng nga và chng ti phm. CÁC HÌNH PHT 1. Cnh cáo2. Pht tin3. Ci to không giam gi;4.Trc xut;5. Tù có thi hn;6. Tù chung thân;7. T hình Trc xut là buc người nước ngoài b kết án phi ri khi lãnh th nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam . Trc xut được Toà án áp dng là hình pht chính hoc hình pht b sung trong tng trường hp c th. double click to change this title text! LUT Giáo dc h tr thành ngườicó ích có ý thc tuân theo pháp lutvà các quy tc ca cuc sng xã hich nghĩa,ngăn nga h phm ti mi. C TH V MT S HÌNH PHT Hình pht là bin pháp cưỡng chế nghiêm khc nht ca Nhà nước nhm tước b hoc hn chế quyn,li ích ca người phm ti. Hình pht được quy định trong B lut hình s và do Toà án quyết định Tù chung thân là hình pht tù không thi hn được áp dng đối vi người phm ti đặc bit nghiêm trng,nhưng chưa đến mc b x pht t hình.Không áp dng tù chung thân đối vi người chưa thành niên phm ti. Cm cư trú là buc người b kết án pht tù không được tm trú và thường trú mt s địa phương nht định. Thi hn cm cư trú là t mt năm đến năm năm, k t ngày chp hành xong hình pht tù. CNH CÁO 1. Cm đảm nhim chc v, cm hành ngh hoc làm công vic nht định2. Cm cư trú3. Qun chế4. Tước mt s quyn công dân5. Tch thu tài sn6. Pht tin, khi không áp dng là hình pht chính7. Trc xut, khi không áp dnglà hình pht chính TRC XUT TÙ CHUNG THÂN CM CƯ TRÚ
Create Your Free Infographic!