Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Cn Gi - Thành ph H Chí Minh Rng ngp mn, sinh vt & bin Rng ngp mn Bin Sinh vt ......................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................... Cách trung tâm Thành ph H Chí Minh khong 40 km,Tng din tích khu d tr sinh quyn rng ngp mn Cn Gi là 75.740 hatrong đó: vùng lõi 4.721 ha, vùng đệm 41.139 ha, và vùng chuyn tiếp 29.880 ha.Rng có chc năng chính là phòng h nhưng đồng thi cũng m ra nhng trin vng to ln v du lch sinh thái Khu h động vt không xương sng, thy sinh:có 70 loài thuc 44 h:Cua bin, tôm Sú, tôm Th Bc,..Khu h cá: có 137 loài thuc 39 h: cá Ngát, cá BôngLau, cá Da,Khu h lưỡng thê, bò sát:có 9 loài lưỡng thê, 31 loàibò sát: K đà nước, H Mang chúa, trăn Gm, cá Su Hoa cà,Khu h chim: có 130 loài, 47 h, 17 b: B nông chân xám, Dic xám, Vc, Già Đẫy, Giang sen,Khu h thú: có 19 loài, 13 h, 7 b như Mèo Rng, Kh đuôi dài, Cy vòi đốm, Nhím, Cn Gi có b bin dài 13 km t mũi Cn Gi đến mũi Đồng Tranh. Nhìn chung toàn bãi Cn Gi là mt bãi bi rng đến trên 100km2Bãi Cn Gi là đon b bin phía Đông cui cùng ca di b bin Vit Nam (tính t Bc vào Nam) có kh năng ci to phc v dulch, tm bin. Vi tim năng và li thế sn có, trong nhng năm qua, huyn Cn Gi đã đẩy nhanh tcđộ phát trin nuôi trng và đánh bt thy hi sn, sn xut mui, thu hút du lch, nông nghip và mt s dch v,. 157 loài thc vt thuc 76 h. Trong đó, có 35 loàicây rng ngp mnthuc 36 chi, 24 h. Đất rng trng Đất rng t nhiên Cn Gi thc s là mt lot các hòn đảo nh ch nhô ra khi đại lc gn TP.HCM. Bo tn thiên nhiên này bao gm 80.000 ha rng ngp mn và rng da nước. Trong cuc chiến tranh Vit Nam-Hoa K, Còn được gi là Đảo Kh, có th đảo Cn khuvc này đã được cht phá nghiêm trng bi cht độc da cam, dn đến mt s suy gim ln ca h thc vt và động vt bn địa Bên trong bo tnthiên nhiên là LâmViên Cn Gi,cáckhu bo tn cá sumà cá su ca hòn đảo sng vi nhau Rng ngp mn Cn Gi có điu kin môi trường rtđặc bit, là h sinh thái trung gian gia h sinh thái thy vc vi h sinh thái trên cn, h sinh tháinước ngt và h sinh thái nước mn Nhóm 6 - 9A1 Ch yếu là bn trng, mm trng, các qun hp đước đôi - bntrng cùng xu i, trang, và các loi nước l như bn chua,ô rô, da lá, ráng, Thm c bin vi các loài ưu thế Halophyla sp.,Halodule sp., và Thalassia sp. Cn Gi là đon b bin phía Đôngcui cùng ca di b bin Vit Nam (tính t Bc vào Nam) có kh năng ci to phc v dulch, tm bin. Ý nghĩa, giá tr Tài nguyên khoáng sn: ngoài than bùn, khoáng sn duy nht ca huyn Cn Gi là cát mn tp trung hai lòng sông Lòng Tàu và Nhà Bè, cht lượng kém, ln nhiu sét, tuy nhiên nếu ra mn có th dùng phc v trong xây dng. Cn Gi có rt nhiu di tích văn hóa tôn giáo-tín ngưỡng bao gm: đình thn, chùa, thánh tht, nhà th, miu và Lăng Ông. Mi cơ s tôn giáo đều có nét đặc trưng riêng. Trong đó, L hi Nghinh ông được nhân dân t chc din ra hàng năm vào tháng 8 âm lch (trùng vi Tết trung thu) là s kin văn hoá đặc trưng ca huyn Cn Gi, qua đó thu hút được rt nhiu khách du lch đến tham quan, vui chơi, gii trí. Để tiếp tc duy trì và làm phong phú thêm truyn thng L hi, hin nay, y ban nhân dân thành ph đã giao cho S Văn hoá và Thông tin phi hp vi các sở-ban-ngành có liên quan và y ban nhân dân huyn Cn Gi nghiên cu xây dng đề án nâng cp L hi Nghinh Ông Cn Gi thành L hi Văn hoá - Du lch quy mô cp thành ph. Cn Gi có rt nhiu di tích văn hóa tôn giáo-tín ngưỡng bao gm: đình thn, chùa, thánh tht,nhà th, miu và Lăng Ông.Trong đó, L hi Nghinh ông được nhân dân t chc din ra hàng năm vào tháng 8 âm lch (trùng vi Tết trung thu) là s kin văn hoá đặc trưng ca huyn CnGi, qua đó thu hút được rt nhiu khách du lch đến tham quan, vui chơi, gii trí. Rng ngp mn mang li các giá tr và dch v to ln chođời sng, là vườn ươm và phát trin ca nhiu loài thyhi sn, cung cp dược liu, cht đốt, nguyên liu cho côngnghip, to cnh quan cho du lch và tham quan hc tp, là tm lá chn phòng h vùng ven bin và lá phi xanh hp th khí các - bon - nic điu tiết nhit độ và khí hu., có th gim 50% độ cao ca sóng và năng lượng ca sóng ..................................................................................................................................................................................................... Thông s Tim năng thy sn vùng bin Cn Gi là rt ln, ngoài vickhai thác thy sn mang li giá tr sn lượng đáng k, bãi bin Cn Gi có kh năng nuôi các loi nhuyn th như nghêu, tôm, cua mang li giá tr kinh tế cao; đồng thi góp phn tái to, bo tn thiên nhiên và sinh vt bin. Định hướng phát trin Đây là khu d tr sinh quynđầu tiên Vit Nam và là mt trong 368 khu d tr sinh quyn ca toàn thế gii được UNESCO công nhn D án H thng công trình ln binkết hp vi khu đô th du lch binCn Giờ” đã được Th tướng Chính ph phê duyt, đang trong giai đon xúc tiến đầu tư.
Create Your Free Infographic!