Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Capitalys от латински е голяма сумапари или главница по някакъв депозит. ВИДОВ КАПИТАЛ ВИДОВЕ КАПИТАЛ Според формата на проявление бива: Според собствеността той бива: дълготрайните и краткотрайните активи и КАПИТАЛ КАПИТАЛ основен капитал Основния капита с трансформир дълготрайн актив (зем, сград,машин друг) съответствавинаг н някакв минималнастойнос. Основният капитал се трансформира в дълготрайни активи (земя, сгради,машини и други) и съответствавинаги на някаква минималнастойност. оборотенкапитал Капиталът включва: капитал във вещна форма капитал впарична форма Оборотния капита з разликао основни с трансформир вкраткотрайн актив (суровин,материал, паричн средств) Оборотният капитал за разликаот основния се трансформира вкраткотрайни активи (суровини,материали, парични средства) източниците на средствана предприятието собствен капитал И привлечен капитал 1. записанкапитал 1. записанкапитал записан внесен записанневнесен 2.преми о емисиин ценн книжа 2.премия от емисиина ценни книжа Ценните книжа са:акции и облигации 3.преоценъче резерв 3.преоценъчен резерв 4.друг резерви 4.други резерви 5.финансо резулта о минал години 5.финансов резултат от минали години = приходи - разходи >0 печалба <0 загуба=0 6.финансо резултато текущат година 6.финансов резултатот текущата година Споре Франсо Тюргокапиталъ имуществотон едн домакинств, коетощ с използв з осъществяванет настопанск дейнос. Според Франсоа Тюргокапиталът е имуществотона едно домакинство, коетоще се използва за осъществяването настопанска дейност. Според А. Смит определението на Ф. Тюрго се допълва катоцелта на капитала е печалба. HumanWell Being HumanWell - Being BuiltCapital SocialCapital HumanCapital NaturalCapital Interaction К = Пасиви/Об к- КС = Пасиви/Общ к-л 1.провизи сходн задължения 1.провизии и сходни задължения 2.задължения 2.задължения 3.финансиран приход з бъдещ периоди 3.финансиране и приходи за бъдещи периоди Инвестиции: парични средства,които чрез инвестиционнияпроцес ще се преобразуват вактиви на БО. Под инвестиции се разбиратне само паричните средства, но и материални, трудови, информационни и други.
Create Your Free Infographic!