Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 FINANCIAL MARKET FINANCIAL MARKET Th trường N Th trường VN Th trường TIN T Th trường VN Th trường TH CP Th trường SƠ CP TÍNH CHT NGUN VN TTTC là nơi din ra hot động mua bán các loi giy t có giá, các công c tài chính, nh đó mà vn được chuyn giao mt cách trc tiếp hoc gián tiếp t các ch th dư tha vn đến các ch th có nhu cu v vn, nơi gp g ca các ngun vn nhàn ri trong xã hi qua đó hình thành giá mua, giá bán các loi c phiếu, trái phiếu, k phiếu, tín phiếu hình thành nên giá c ca các loi vn đầu tư: lãi sut đi vay, lãi sut cho vay, lãi sut ngn hn, trung hn và dài hn. TTTC là nơi din ra hot động mua bán các loi giy t có giá, các công c tài chính TTTC là nơi din ra hot động mua bán các loi giy t có giá, các công c tài chính, nh đó mà vn được chuyn giao mt cách trc tiếp hoc gián tiếp t các ch th dư tha vn đến các ch th có nhu cu v vn, nơi gp g ca các ngun vn nhàn ri trong xã hi qua đó hình thành giá mua, giá bán các loi c phiếu, trái phiếu, k phiếu, tín phiếu hình thành nên giá c ca các loi vn đầu tư: lãi sut đi vay, lãi sut cho vay, lãi sut ngn hn, trung hn và dài hn. nh đó mà vn được chuyn giao mt cách trc tiếp hoc gián tiếp t các ch th dư tha vn đến các ch th có nhu cu v vn, nơi gp g ca các ngun vn nhàn ri trong xã hi qua đó hình thành giá mua giá bán các loi c phiếu, trái phiếu, k phiếu, tín phiếu hình thành nên giá c ca các loi vn đầu tư: lãi sut đi vay, lãi sut cho vay, lãi sut ngn hn, trung hn và dài hn. THIHN LUÂNCHUYN VN Th trường TP TRUNG Th trường PHI TP TRUNG CÁCH THC T CHC
Create Your Free Infographic!