Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 TEXTOS = DISCURSOS ANÀLISI MISSATGES I CONTINGUT TRANSPORTADORS DE SIGNIFICATS ANÀLISI DE MISSATGES I CONTINGUT Part 1 Georgina Balaguer, Alba Ballesteros, Aina Caballeria, Cèlia Carbonell, Irene Guim CULTURES Aportadors de sentit Riquesa de Significats - Llenguatge escrit - Llenguatge audiovisual CAMP SEMIÒTICA - Sintàctica- gramàtica- Semàntica- Signes- Pragmàtica - OBJECTE ESTUDI HETEROGENI i MULTIDIMENSIONAL (sub) LLENGUATGE - Continguts ficció- Continguts No-ficció Intencionalitat acció comunicativa Estudis indicadors culturals Estudis sobre l'establiment d'agenda - Contrastar resultats- Objecte Estudi Insensible a la Variació Context Social- Funció habitual: quantificar patrons o freqüències Mostres i Unitats d'Anàlisi " CORPUS" Unitat Anàlisi Unitat mostra Identificació (registrar i classificar) Tòniques (continguts) Categories d'anàlisi Fitxa d'anàlisi + Llibre de Codis Prova pilot + Validesa de dades Codis: forma de manifestació categoria analítica Anàlisi Contingut 2ona meita s. XX Assaig a petita escala MATERIAL component analògic. Ex: model atòmic FORMAL Intenten representar sistemes complexos. Ex: Anàlisi textual INVESTIGADOR PAPER CLAUMolts ConeixementsLectura Analítica EL SIGNE Model semioticoestructural Té un significat acordat. 2 NIVELLS Denotiatiu (Directe)CONNOTATIU (carrega emocional) Llenguatge Audiovisual Models d'Anàlisi Textuals Anàlisi Narrativa Seqüència esdeveniments + protagonistes Significat signe denotatiu codi eix paradigmàtic Propp: estructura narrativa 31 funcionsJane Strokes: estructura narrativa trama i personatgesprocés d'anàlisi: 1.nombre reduït de textos 2. familiaritzar-se amb el text eix sintagmàtic Model retòric RETÒRICA PERSUASIÓ connotatiu Estructura GRÈCIA - PLATÓ I ARISTÒTIL ROMANS IL·LUSTRACIÓ XVIIIXX publicitat, notícies discussió discursos persuasius esquemes i noms - estratègies retòriques humanitats revolucions burgesesnous mitjans de comunicació PERSUASIÓ PERSUASIÓ PERSUASIÓ PERSUASIÓ PERSUASIÓ Retòrica moderna PERSUASIÓ Retòrica moderna Anàlisi retòric ! ethos - pathos - logos Vessant formal dels discursos *Aristòtil: *Seqüènciafasesretòrica: -inventio-dispositio -elocutio-memoria-actio Discurs - convencions expressives Figures retòriques -patrons argumentals-conclusions normatives-errades construcció discursos-elements convincents per persuadir
Create Your Free Infographic!