Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Kênh rch thành ph H Chí Minh Ngày xưa Hin nay _Rác dưới kênh Nhiêu Lc do các h dân sng hai bên đường Hoàng Sa và Trường Sa thi xung. Năm 1993, S Giao thông Vn ti TP HCM trin khai d án Nhiêu Lc - Th Nghè giai đon 1 D án được trin khai là biu hin s n lc, quyết tâm cathành ph trong vic gim ô nhim môi trường, gim thit hi do ngp lt trong địa bàn thành ph, ci to môi trường sng, nâng cao đời sng cho bà con xung quanh b kênh và thay đổi b mt thành ph. dù có hàng trăm thùng rác được lp đặt nhưng đến đâu, chúng tôi cũng bt gp hình nh tng mng ln túi rác, v trái cây, xác súc vt... trôi lnh bnh trên mt nước. Kênh Nhiêu Lc Sông Sài Gòn Kênh Tân Hoá- Lò Gm Hình nh kênh Tân Hoá-Lò Gm trước khi thc hin d án Theo kế hoch t chc các hot động k nim 40 năm ngày thng nht đất nước va được UBND TP.HCM công b, thành ph s khánh thành công trình ci to kênh và đường dc kênh Tân Hóa - Lò Gm s hoàn thành đưa vào s dng trước ngày 15-3 Dòng nước trên tuyến kênh đã hoàn toàn chuyn sang màu đen kt. Rác sinh hot, rác công nghip, thm chí là xác súc vt được thi thng xung dòng kênh bc mùi hôi thi nng. Không ch ngun nước b ô nhim mà cnh quan sông Sài Gòn cũng b xu đi do có quá nhiu rác thi trên sông. Trên sông Sài Gòn, 1904. Giá tr đối vi thành ph H Chí Minh _Vi lưu lượng bình quân 20500 m³/s, hàng năm cung cp 15 t m³ nước, sông Đồng Nai tr thành ngun nước ngt chính ca thành ph._Nh trm tích Pleistocen, khu vc phía bc Thành ph H Chí Minh có được lượng nước ngm khá phong phú._Ti Qun 12, các huyn Hóc Môn và C Chi, cht lượng nước tt, tr lượng di dào, thường được khai thác tng 6090 m, tr thành ngun nước b sung quan trng._H thng sông, kênh rch giúp Thành ph H Chí Minh trong vic tưới tiêu.
Create Your Free Infographic!