Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 01678.319.319 phuong.lee.305@gmail.com Tr thành mt kế toán viên chuyên nghip, đóng góp nhng chiến lược cho s phát trin bn vng ca công ty. Đại hc Lao động - xã hiKhoa Kế toán 2011-2015 Tin hc c bn Ti TT Dy ngh Qun Hong Mai Tin hc cơ bn Ti TT Dy ngh Qun Hoàng Mai Tháng 7 Tháng 10/2013 Kế toán Tng hpTi Trung tâm đào to và tư vn tài chính - kế toán - thuế Trường Đại hc Lao động - xã hi. Tháng 9 Tháng 11/2013 Tiếng NhtTi Trung tâm Tiếng Nht Trường Minh 30-05-1993 https://www.facebook.com/gio.binhyen.5 Tháng 1 - Tháng 8/2014 Goal - Central Retail Corporation Viet Nam - Thanh toán tin hàng: s dng thành tho phn mm POS, viết hóa đơn bán l.- Lp báo cáo doanh thu hàng ngày.- Kim kê, giao nhn hàng hóa.- Tư vn bán hàng gia dng, giày dép. Tháng 9 - Tháng 11/2013 Kinh doanh M Phm Thái - Online - Góp vn kinh doanh: đạt t sut sinh li trên vn góp là 45.2%.- Tìm ngun cung cp hàng hóa.- Xây dng chính sách bán hàng.- Thc hành hch toán chi phí, giá vn, doanh thu, li nhun. Tháng 8 - Tháng 12/2012 Kinh doanh vòng tay Handmade - Rèn luyn tính kiên trì và kh năng sáng to.- Th sc trong lĩnh vc mi. KINH NGHIM LÀM VIC KHÓA HC TRÌNH ĐỘ HC VN MC TIÊU NGH NGHIP Tháng 9/2014 - Đến nay S 13 - T 54 - Ngõ 319 - Đường Tam Trinh - Phường Hoàng Văn Th - Qun Hoàng Mai - Hà Ni LÊ THU PHƯƠNG HOT ĐỘNG XÃ HI Tháng 11/2011-Tháng 11/2013 CLB Tiếng Anh ECA - Ban Kế hochTrường ĐH Lao động - xã hi Tháng 7-Tháng 9/2013 Tháng 9/2013 - Sinh hot CLB Tiếng Anh, hot động tình nguyn,vn động quyên góp. Cùng nhóm bn t chc Trung thu cho tr em Làng tr Hòa Bình - Thanh Xuân, Hà Ni. Tháng 8 - Tháng 11/2013 - Hướng dn cho các em khuyết tt trí tu ti Trung tâm Sao Mai làm các công vicphc v đơn gin dưới quán Cà phê.- Sp xếp lch xung quán cho các tình nguyn viên trong nhóm ca mình, tp hp bng chm công hàng tun. BCH Đoàn - Khu dân cư s 13- y viên Tháng 11/2011 -Đến nay K NĂNG - K năng làm vic nhóm, làm vic độc lp- K năng giao tiếp- K năng qun lý thi gian, sp xếp công vic- K năng thuyết trình Tiếng Anh NGOI NG Tiếng Nht TIN HC Microsoft Office: Word, Excel, Power Point: Thành tho CLB Better Life Vietnam D án Cà phê Nhân Đạo - SIFE RMIT Hà Ni Tháng 6/2013 Nhân viên Thu ngân Khóa tu mùa hè ln th III -Chùa Bng A, Linh Đàm, Hà Ni.
Create Your Free Infographic!