Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 DZIAŁALNOŚĆ UNHCR NA RZECZ UCHODŹCÓW Zapewnienie ochrony prawnej. Stosując jako swoje podstawowe narzędzie Konwencjędotyczącą statusu uchodźców z 1951 roku, UNHCR wEuropie Środkowej jest odpowiedzialne za zapewnieniamiędzynarodowej ochrony prawnej osobom przymusowowysiedlonym. UNHCR promuje podstawowe prawa człowiekaoraz dba o to, aby nie odsyłano osób narażonych naprześladowania w ich krajach pochodzenia.Globalnie UNHCR pomaga osobom ubiegającym się o status uchodźcy i uchodźcom, znaleźć trwałe rozwiązania ich sytuacji poprzez ich integrację w goszczących społeczeństwach, powrót do kraju pochodzenia w bezpieczny i godny sposób, gdy pozwala na to sytuacja lub jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie jest możliwe osiedlenie się wkraju trzecim. Przesiedlanie Niektórzy uchodźcy nie mogą powrócić do domu,bo obawiają się,że narażeni byliby ponownie na prześladowania. Jednocześnie zdarzasię, że w krajach, które udzieliły im schronienia też nie czują siębezpiecznie albo mają poczucie, że ich potrzeby nie są zaspokajane.W takich sytuacjach,UNHCR pomaga przesiedlić uchodźców do krajutrzeciego. W skali globalnej takierozwiązanie dotyczny około jednegoprocenta uchodźców. Kraj przesiedlenia zapewnia uchodźcy prawną ifizyczną ochronę, w tym dostęp do praw cywilnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych podobnych do tych, któreprzysługują obywatelom tego kraju. Uchodźcy powinni mieć teżmożliwość ubiegania się po jakimś czasie o obywatelstwo tego kraju. Monitorowanie granic. Uchodźcy uciekający przed konfliktami lub prześladowaniami są bezbronni. Jeżeli inne kraje nie zezwolą im na wjazd na swoje terytoriumlub odeślą ich z powrotem, mogą być prześladowani, skazani na życie bez praw, tortury, a nawet śmierć. Chociaż uzasadnionym prawem każdego rządu jest zabezpieczenie swojego terytorium i zapobieganie nieudokumentowanej migracji, istotne jest także, aby nawet najbardziej restrykcyjne zarządzanie granicami nie pozbawiało dostępu do terytorium państwa osobom ubiegającym się o azyl. Zgodnie z prawem międzynarodowym państwa są zobowiązane chronić tych, którzy są w potrzebie i nie wolno im odsyłać ludzi do miejsc,w których ich życie lub wolność, mogłyby być zagrożone. Jest to podstawowa zasada ochrony uchodźców, zasada non-refoulement. Aby zapewnić, że każda osoba ubiegająca się o status uchodźcy w Europie Środkowej ma dostęp do terytorium zapewniającego bezpieczeństwo, oraz uczciwej i skutecznej procedury azylowej, UNHCR wprowadził w całym regionie projekty zarządzania granicami. Monitorowanie warunków życia Zgodnie z międzynarodowymi i regionalnymi przepisami regulującymi prawami człowieka oraz instrumentami prawnymi dotyczącymi uchodźców,państwa mają obowiązek poszanowania i gwarantowania prawa człowiekakażdej osoby na ich terytorium lub osób znajdujących się pod ich jurysdykcją.Oznacza to, że muszą zapewnić im odpowiednie warunki recepcyjne, zgodnez międzynarodowymi standardami.W praktyce państwom pozostawiony jest jednakpewien stopień swobody w decydowaniu o formie i rodzaju wsparcia oferowanegouchodźcom i osobom ubiegającym się o status uchodźcy. Niektóre zapewniająwsparcie jedynie na minimalnym poziomie, inne oferują szeroki zakres praw i przywilejów.Częstorównież państwa w odmienny sposób interpretują pojęcie standardów i warunków minimalnych. Pomoc dla najbardziej potrzebujących. UNHCR zwraca szczególną uwagę na potrzeby najsłabszych grup podczascorocznego planowania wszystkich swoich programów i działań w zakresieochrony. Dzieci są najbardziej narażone i wymagają największej uwagi ze względuna zależność ich przetrwania od dorosłych, podatność na urazy fizyczne i psychiczne oraz ich potrzeby rozwojowe, które muszą zostać spełnione w celu zapewnienia prawidłowego wzrostu i rozwoju.
Create Your Free Infographic!