Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Objecte de l'impost RENDA CLASSES CONTRIBUENT Subjecte de l'impost RESIDENT A L'ESTAT Any natural Rendad'estalvi COMPONENTS Rendageneral Guia de la declaració de la Renda: http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria /Informacion_institucional/Campanias/Renta/2013/Guia_Renta_2013_Libro_Electronico.pdf CONTRIBUENT Rendiments Exempcions Guanys i pèrduespatrimonials Imputacions de rendes immobiliàries Base imposable general Base imposable d'estalvi double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. - reduccions Base liquidabl e Base liquidable general Base liquidable d'estalvi + tipus gravamen Quota íntegra autonòmica Quota íntegra total - retencions i pagaments a compte Quota resultantd'autoliquidació - deduccions i compensacions Quotadiferencial Resultata ingressar/ a retornar ESPANYOL Segons la llei 8/1980 l'impostes cedeix parcialment per finançar la comunitat del contribuent (prestacions i ajudes) del treball de capitalimmobiliari mobiliari d'activitatseconòmiques (alteracions en la composició variacions de valor no tributant) (persona física) (imputa rendimentals titulars d'immobles no arrendats) (model D100 de declaració de la renda) Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) A efectes de càlcul de l'impost Quota íntegra estatal Loperativa de liquidació i ingréssinstrumenta mitjançant lautoliquidació (declaració de la renda) (interessos de comptes corrents, venda d'accions i altres valors) (sous, salaris i altres rendiments) Té en compte les circumstàncies personals i familiars dels ciutadans (varia de manera proporcionala la variació de la renda que es grava)
Create Your Free Infographic!