Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Com va calcular Eratòstenes el perímetre de la Terra? Doncs... És molt més sencill del que podem creure... Això que veiem aquí, és un pal i la seva ombra en un dia d'estiu a una hora determinada en Alexandria.Aquest altre, també és un pal, però no feia cap ombra al mateix dia i hora que el d'Alexandria ja que estaba situat a Assuan... Com expliquem això? En la imatge observem que la ombracrea un triangle isòsceles amb el pali una recta imaginaria igual que el pal.Aquest triangle es SEMBLANT al que fala prolongació del pal d'Assuan i el d'Alexandria cap al centre de la Terra. Per a què i com van establir el metre com a mesura? A A l d Del triangle vermell coneixem els costats i l'angle A que formen. l A d ''d'' és la distància entre Alexandria i Assuan. ''l'' és la longitud del pal. D'aquesta manera, aplicant la semblança de triangles i la trigonometria amb les dates que tenim, es pot calcular el radi de la Terra i en conseqüència, el seu perímetre. Eratòstenes va calcular que el perímetre de la Terra era de 46.620 km, en realitat són 40.008 km. Aquest error es degut a que no va poder calcular amb exactitud la distància entre Alexandria i Assuan. El que van voler els científics era establir una mesura que pogués utilizar tothom per igual per a simplificar la manera de mesurar les coses. Per a que ningú estigués en contra d'aquesta nova mesura, van decidir establir com a referencia alguna cosa que tothom tinguès en comú, la TERRA Finalment van decidir medir primer un arc de meridià mitjançant la triangulació. Técnica que s'usa per a determinar posicions de punts, mesures de distàncies o àrees de figuresmitjançant tot tipus defòrmules matemàtiques relacionades amb triangles. L'arc de meridià que van decidir finalment mesurarva ser el que anava de Dunkerque (Costa francesa) fins a l'illa de Sa Dragonera (Illes Balears).Van fer servir gairebè 70 triangles. 1 METRE = 1/1000000 PART D'UN ARC DE MERIDIÀ. Altres usos de la TRIANGULACIÓ:-GPS-Medició d'alçada d'edificis
Create Your Free Infographic!