Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Energia del sol Són capaços de crearmateria orgànicaa partir de substànciesinorgàniques Heteròtro fs Fotosinteti cs Quimiosinteti cs Autòtrof s Segons el tipus d'alimentació es classifiquen en: L'aliment esta format per coses mespetites que són els nutrients i són incorporats a la cèl·lula Per fer les funcions vitals Materia Energia La nutrició són els procesos que utilizem per agafar substancies de l'exterior i convertirles en energia i materia per fer les funcions vitals. Aquest proces s'en diu alimentació Els essers vius necesitem La nutrició La nutrició En les plantes els procesos de nutrició són: Excreci ó Metabolisme i respiració cel·lular Transpor t Intercanvi gasós Procés digestiu Procesos que impliquen la nutrició: Carronyaires Filtradors Omnívors Hervívors Carnívors Segons els hàbits alimentaris es classifiquen en: L'energia s'obté de la degradació de les biomolècules(foto fongs Utilizen biomolècules fabricades per altres essers vius Energia de reaccionsquimiques Algues, les plantesi els bacteris fotosintetics Dels productes de rebuig generats en el metabolisme cel·lular. Cèl·lules dels compostos orgànics, provinents de la fotosíntesi, per obtenir energia i elaborarmatèria pròpia. A totes les cèl·lules de laplanta a través dels vasosconductors. Eliminació Metabolisme i respiració cel·lular Transport de substàncies organiques Transformació de substànciesinorgàniques en substàncies orgàniques utilitzant l'energia solar. De gasos a través dels estomes de les fulles. A través de les fulles, de gran part de l'aigua absorbida. De nutrients inorgànics, a través dels vasos conductors. fins a les parts verdes de la planta De nutrients inorgànics (aigua i sals minerals) a través de les arrels. aparell excretor Eliminació de substànciesde rebuig produïdesen el metabolisme Ús dels nutrients, entren a les cèl·lules per construirestructures i obtenirl'energia necessària. Aparell circulatori Repartiment d'oxigen i nutrients a les cel·lulesi recollida del diòxid de carboni i les substàncies de rebuig Aparell respiratori Captació de l'oxigen necessari per fer el metabolisme i eliminació de diòxidde carboni fet com a residu Substàncies que passen a la sangdes de l'aparell digestiu Aliments en substànciessimples que l'organismepot utilitzar Transformació Fotosíntesis Intercanvi Evapotranspiració Transport Absorció Necessiten una font d'energia Diòxid de carboniAigua Sals minerals
Create Your Free Infographic!