Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 2. TIADA TANDATANGAN OLEH PEMBEKAL & PENERIMA BEKALAN ATAU PERKHIDMATAN. 2. TIADA TANDATANGAN OLEH PEMBEKAL & PENERIMA BEKALAN ATAU PERKHIDMATAN. PUNCAKELEWATAN PUNCAKELEWATAN double click to change this title text! 3. PESANAN TEMPATAN LOINVOISDOKUMEN SOKONGAN LEWAT DIHANTAR KE UNIT KEWANGAN SELEPAS PEMBEKALAN/ PERKHIDMATAN TELAH DITERIMA 3. PESANAN TEMPATAN LO/INVOIS/DOKUMEN SOKONGAN LEWAT DIHANTAR KE UNIT KEWANGAN SELEPAS PEMBEKALAN/ PERKHIDMATAN TELAH DITERIMA 1. KEMBALIKAN BERSAMA INVOIS & DOKUMEN SOKONGAN YANG TELAH DISAHKAN DIHANTAR KE UNIT KEWANGAN DALAM TEMPOH 2 MINGGU DARI TARIKH BEKALAN & PERKHIDMATAN DITERIMA 1. KEMBALIKAN BERSAMA INVOIS & DOKUMEN SOKONGAN YANG TELAH DISAHKAN DIHANTAR KE UNIT KEWANGAN DALAM TEMPOH 2 MINGGU DARI TARIKH BEKALAN & PERKHIDMATAN DITERIMA 2. MEMASTIKAN PEMBEKAL YANG DIPILIH MAMPU MEMBERIKAN BEKALANPERKHIDMATAN DENGAN KADAR YANG SEGERA, MENEPATI MASA DAN MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK . 2. MEMASTIKAN PEMBEKAL YANG DIPILIH MAMPU MEMBERIKAN BEKALAN/PERKHIDMATAN DENGAN KADAR YANG SEGERA, MENEPATI MASA DAN MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK . INVOIS YANG DIHANTAR BERSAMA LOPERLU DIAKUI SAH DAN RASMI DANDISAHKAN DULU SEBELUM DIHANTARKE UNIT KEWANGAN BAGI TUJUANPEMBAYARAN. SELAIN ITU SEGALADOKUMEN SOKONGAN LAIN SEPERTISALINAN SSM, SEBUT HARGA DANPENYATA BANK SYARIKAT PERLUDITANDATANGANI DANDISAHKAN BETUL DAN RASMI. 3. BAGI PEMBELIAN ASET, LO WAJIB DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI PENERIMA ASET YANG DILANTIK DAN PERLU DISERTAKAN SALINAN SURAT PERLANTIKAN PEGAWAI PENERIMA ASET YANG TELAH DITANDATANGANI 3. BAGI PEMBELIAN ASET, LO WAJIB DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI PENERIMA ASET YANG DILANTIK DAN PERLU DISERTAKAN SALINAN SURAT PERLANTIKAN PEGAWAI PENERIMA ASET YANG TELAH DITANDATANGANI 4. BAGI PERKHIDMATAN PENGINAPAN LO DAN INVOIS PERLULAH DIBAWA PULANG SENDIRI OLEH PEGAWAI YANG MENGINAP 4. BAGI PERKHIDMATAN PENGINAPAN LO DAN INVOIS PERLULAH DIBAWA PULANG SENDIRI OLEH PEGAWAI YANG MENGINAP BAGAIMANA BOLEHDIELAK KELEWATANPEMBAYARAN ? BAGAIMANA BOLEHDIELAK KELEWATANPEMBAYARAN ? 1. INVOISDOKUMEN SOKONGAN TIDAK DITANDATANGANI DAN DISAHKAN BETUL DAN RASMI 1. INVOIS/DOKUMEN SOKONGAN TIDAK DITANDATANGANI DAN DISAHKAN BETUL DAN RASMI PERKONGSIAN ILMU BILANGAN 11/2014 | TARIKH 18 DISEMBER 2014 | SUMBER RUJUKAN FAIL KPKK-100-2/1/14/2/2 JLD.2(50) APAKAH TANGGUNGAN BELUM SELESAI? 4. TERDAPAT KESILAPAN MAKLUMAT PADA INVOIS YANG DIKELUARKAN SEPERTI TARIKH, AMAUN, DAN BUTIRAN PERKHIDMATANBEKALAN. 4. TERDAPAT KESILAPAN MAKLUMAT PADA INVOIS YANG DIKELUARKAN SEPERTI TARIKH, AMAUN, DAN BUTIRAN PERKHIDMATAN/BEKALAN. 5. PEGAWAI TIDAK TANDATANGAN DI RUANGAN YANG DIPINDA DALAM INVOIS 5. PEGAWAI TIDAK TANDATANGAN DI RUANGAN YANG DIPINDA DALAM INVOIS 6. BUAT SENARAI SEMAK 6. BUAT SENARAI SEMAK 5. MENYEMAK DENGAN TELITI DOKUMEN SOKONGAN & NO INVOIS 5. MENYEMAK DENGAN TELITI DOKUMEN SOKONGAN & NO INVOIS TANGGUNGAN SEMASA YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SEMASA PENUTUPAN TAHUN KEWANGAN TANGGUNGAN SEMASA YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SEMASA PENUTUPAN TAHUN KEWANGAN ARAHAN PERBENDAHARAAN AP.58 (a) KEBENARAN AKAUNTAN NEGARA ATAU AKAUNTAN NEGERIBENDAHARI NEGERIKEMENTERIAN KEWANGANADALAH DIPERLUKAN BAGI MEMBAYARMENYELARAS BAUCAR PERBELANJAAN MENGURUS YANGDIKEMUKAKAN DALAM TAHUN KEWANGAN SEMASA, BERKAITAN DENGAN PERTANGUNGANPERTANGUNGANYANG KENA DIBAYAR PADA ATAU SEBELUM HUJUNG TAHUN KEWANGAN YANG LAMA KEBENARAN AKAUNTAN NEGARA ATAU AKAUNTAN NEGERI/BENDAHARI NEGERI/KEMENTERIAN KEWANGANADALAH DIPERLUKAN BAGI MEMBAYAR/MENYELARAS BAUCAR PERBELANJAAN MENGURUS YANGDIKEMUKAKAN DALAM TAHUN KEWANGAN SEMASA, BERKAITAN DENGAN PERTANGUNGAN-PERTANGUNGANYANG KENA DIBAYAR PADA ATAU SEBELUM HUJUNG TAHUN KEWANGAN YANG LAMA
Create Your Free Infographic!