Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Задачи Същност double click to change this title text АСД Комплексно изучаване на целите и задачите на организацията, постигнатите резултати и влиянието на различгите фактори върху ефективността с цел развитие на организацията и раз¬криване на резерви за подобряване на функционирането Метод Първи етап - определяне на целта и обхвата на АСД и очаквани¬те резултати. В зависимост от направените предварителни проучвания в БО и установени отклонения от нормалното (в допустими граници) функциониране се определя целта на анализа - отстраняване на несъответствия, използване на резерви и т.н., а заедно с това и обхвата -цялата организация, поделения, комплесни дейности, след което се прогнозират и очакваните резултати.Втори етап разработване на план за провеждане на аналитичните дейностиТрети етап организация на аналитичната работа. Етапът започва с провеждане на среща с работна група и съставяне на списък на източниците на информацияЧетвърти етап Първи етап - определяне на целта и обхвата на АСД и очаквани¬те резултати. В зависимост от направените предварителни проучвания в БО и установени отклонения от нормалното (в допустими граници) функциониране се определя целта на анализа - отстраняване на несъответствия, използване на резерви и т.н., а заедно с това и обхвата -цялата организация, поделения, комплесни дейности, след което се прогнозират и очакваните резултати.Втори етап разработване на план за провеждане на аналитичните дейностиТрети етап организация на аналитичната работа. Етапът започва с провеждане на среща с работна група и съставяне на списък на източниците на информация и след това трябва да се осигуридокументалната информацияЧетвърти етап подготовка на източниците наинформация. На този етап трябва да се проверипълнотата на необходимата информация и тя да секлафицира по отделни аспекти. Също така се проверява достоверността на предоставените данниПети етап - проучване на информационнитеизточници.Шести етап - обобщение и оформянр на резултатите от проведения анализСедми етап - заключителен, оформяне нарезултатите от проведения анализ в докладили отче и защита пред съответната комисия или друг орган. Междинен етап в процеса на управление на БО между събирането на информация и разработване и вземане на управленско решениеОт друга страна, под същностможе да се приеме съвкупностот дейности по разделяне на цялото и изучаване на съставните му елементи и частис цел разкриване на неговитевътрешни особености, строежи структура и факторитеобусловили настъпилите вътрешниизменения. double click to change this title text Етапи Предмет Изследване на движението на капиталапрез различни фази на неговиякръгооборот и разкриване нафакторите, оказващи влияние върху стопанските процеси,обуславаши намаляването илиувеличаването на печалбата на БО. Задачите на АСД:- разработване на система от основни показатели за оценка на състоянието на БО- оформяне на цялостна и профилирани оценки за резултатите от производствено-стопанска дейност- определяне и оценка на факторите, влияещи върху отделните дейности и резултати и разкриване на възможности за подобряване на състоянието- разработване и обосноваване на прогнози, стратеги и планове за развитиена организацията в отделни области
Create Your Free Infographic!