Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 esk populace a jej vztah k problematice senior a stáří Česká populace a její vztah k problematice seniorů a stáří IDENTITA SENIORA Komparace s předchozími životními fázemi SENIORSKÁ TÉMATA Věk seniora "Zdravotn stav , kondici, stav mysli, ivotn styla sociln role nelze zjistit v jednom okamiku,zatmco vk identifikuj dv čslice."Vk je formln, úedn a chronologick tvá identity. "Zdravotní stav , kondici, stav mysli, životní styla sociální role nelze zjistit v jednom okamžiku,zatímco věk identifikují dvě číslice."Věk je formální, úřední a chronologická tvář identity. Charakterizuje současného senioraněco nového, co nebylo u dřívějšíchgenerací seniorů? Obecn lze řct, e esk populace vid souasnéseniory aktivnjš oproti pedchozm generacm,s vtšm zapojenm do spolenosti, vzdlanjšítechnicky, kompetentnjš, mladistvjšho vzhledu. Obecně lze říct, že česká populace vidí současnéseniory aktivnější oproti předchozím generacím,s větším zapojením do společnosti, vzdělanějšítechnicky, kompetentnější, mladistvějšího vzhledu. patn monost zaplatit z dchodunjem, poplatky, patn finann dostupnost socilnch zařzen,finann dostupnost lkask pée a lk...Velmi dobr hodnocen monosti seniorůcestovat v rmci R, navtvovat koncertya divadla... Dobe je hodnocena situacev dostupnosti lkask pée.S rostoucm vkem se zhoruje hodnocenísituace senior.Nejoptimistitjš je hodnocenívkov skupiny 15 18 let. Nejslabš ekonomick vdomí Neznalost relnch ivotn nkladůOrganizace senior vid vraznjšízhoren ne esk populace. Špatná možnost zaplatit z důchodunájem, poplatky, špatná finanční dostupnost sociálních zařízení,finanční dostupnost lékařské péče a léků...Velmi dobré hodnocení možnosti seniorůcestovat v rámci ČR, navštěvovat koncertya divadla... Dobře je hodnocena situacev dostupnosti lékařské péče.S rostoucím věkem se zhoršuje hodnocenísituace seniorů.Nejoptimističtější je hodnocenívěkové skupiny 15 18 let.- Nejslabší ekonomické vědomí- Neznalost reálných životní nákladůOrganizace seniorů vidí výraznějšízhoršení než česká populace. Nesenioi vid sociln pole seniora jako pestejšíne ve skutenosti je. Nesenioři vidí sociální pole seniora jako pestřejšínež ve skutečnosti je. Modln uren identita seniora:"lovk po edestce, kter bere dchod vtinou je prarodiem s relnminebo hrozcmi zdravotnmi problmy." Modálně určená identita seniora:"Člověk po šedesátce, který bere důchod většinou je prarodičem s reálnýminebo hrozícími zdravotními problémy." Sociální obsah kategorie seniora Pechod ze stedn generace ke statusu seniora jako lovka v zavrujc ivotn fzi.Prolnn biologickomedicnskch aspektůs aspekty socilnmi. Přechod ze střední generace ke statusu seniora- jako člověka v završující životní fázi.Prolínání biologicko-medicínských aspektůs aspekty sociálními. Minimu pozitivn konotace (jen mal čst spolenostivid seniory jako moudr, zkuen...) Minimu pozitivní konotace (jen malá část společnostividí seniory jako moudré, zkušené...) SOCIÁLNÍ POLE SENIORŮ Identita seniora je spoleensk produkt,kter je opakovan redefinovn vvojem spolenosti a jejmi promnami. Identita seniora je společenský produkt,který je opakovaně redefinován vývojem společnosti a jejími proměnami. Pro jedince m nejvtš hodnotu mld (16 30 let).Od tto ivotn fze hodnota dalšch čst ivotakles a do zvru stář nad 70 let.Nejvtš hodnotu m mld pro 54% populace.Stář 60 70 let pro 16%a stář nad 70 let pouze pro 12% populace. Pro jedince má největší hodnotu mládí (16 - 30 let).Od této životní fáze hodnota dalších částí životaklesá až do závěru stáří nad 70 let.Největší hodnotu má mládí pro 54% populace.Stáří 60 - 70 let pro 16%a stáří nad 70 let pouze pro 12% populace. Nejastjš pozitivn skutenosti spojen se ivotem seniora: disponibiln as, kvalita ivotnho stylu klid a relaxace, "nemuset chodit do prce". Nejčastější pozitivní skutečnosti spojené se životem seniora:- disponibilní čas, kvalita životního stylu- klid a relaxace, "nemuset chodit do práce". Stedn generace nehranič ani na jedn hranicisvho vkovho intervalu s nebytm, je plněponoena do vru sv existence. Posouv sevak postupn jednm znakem za druhmdo kategorie seniora a jej ivot se proměuje.Nastv nov ivotn fze stář. Střední generace nehraničí ani na jedné hranicisvého věkového intervalu s nebytím, je plněponořena do víru své existence. Posouvá sevšak postupně jedním znakem za druhýmdo kategorie seniora a její život se proměňuje.Nastává nová životní fáze - stáří. Generaci vytvář sociln podmnky v etapěsocilnho zrn mldee a vrazn spoleensk udlosti. Generaci vytváří sociální podmínky v etapěsociálního zrání mládeže a výrazné společenské události. Nejastjš obavy spojen se ivotem seniora: z nemoci, z finann a existenn nouze,strach z osamocenosti, strach ze smrti. Nejčastější obavy spojené se životem seniora:- z nemoci, z finanční a existenční nouze,strach z osamocenosti, strach ze smrti. Tma nejvce typick pro seniory je smysl vlastnho ivota. Téma nejvíce typické pro seniory je smysl vlastního života. Pi srovnn situace ped dvaceti lety a v souasnosti zskv souasnost lepš hodnocen.U nejpodstatnjšch znak vak existuje vtinov nzor, e situace se zhorila. Při srovnání situace před dvaceti lety a v současnosti získává současnost lepší hodnocení.U nejpodstatnějších znaků však existuje většinový názor, že situace se zhoršila. SENIOŘI JAKO GENERACE Senior a současná společnost Hlavn prvky socilnho pole senior: partnerka a dti vnouata a pravnouata přtel.Rodina a rodinn vztahjsou pro sociln pole a ivotseniora naprosto dominantn.Vznamnou pozici mátak zdravotnick personl.Zcela ojedinl vznam domcho zvíete.S nm ije senior astji ne s partneremnebo s dttem. Je to nejastjš ivý tvor v jeho ivot. Hlavní prvky sociálního pole seniorů: - partner/ka a děti- vnoučata a pravnoučata- přátelé.Rodina a rodinné vztahjsou pro sociální pole a životseniora naprosto dominantní.Významnou pozici mátaké zdravotnický personál.Zcela ojedinělý význam domácího zvířete.S ním žije senior častěji než s partneremnebo s dítětem. Je to nejčastější živý tvor v jeho životě. Bilancovn a hodnocen ivota.Toto tma uvedla tetina populace.Dle tmata, kter souvis s relnmisouasnmi problmy senioraa to je otzka zdrav, zdravotnch problm.Zdrav je specifickm tmatemsenior podle tvrtiny populace.Dle smrti a s tm souvisejcmitmaty posmrtnho ivota a reinkarnace.Spirituln tmata vra v Boha, duchovn ivot. Bilancování a hodnocení života.Toto téma uvedla třetina populace.Dále témata, která souvisí s reálnýmisoučasnými problémy senioraa to je otázka zdraví, zdravotních problémů.Zdraví je specifickým tématemseniorů podle čtvrtiny populace.Dále smrti a s tím souvisejícímitématy posmrtného života a reinkarnace.Spirituální témata - víra v Boha, duchovní život. Pesn polovina populace se domnv, e velk čst senior nebudeekonomicky schopna žt v bytech,v nich ila po vtinu svho ivota a budou se sthovat.Jejich bydlen bude mt charakter socilnch byt, nouzovch byt a holobytů.Vtina spolenosti si mysl, e pipraven nen. (Nedostatek a nekvalitn zařzen pro seniory. patn i ždn sociln politika,nedostatek cty ke stář a starm lidem...)Strnut spolenosti se promtne i do politick situace.48 % respondent je pesvdeno o tom, e senioi zskajívliv a politickou slu jako volii.Tmě polovina populace se domnv ekomputerizace a rozšíen eworkposune vk pracovn aktivity senior.Zdnliv nov technologii mohou mt paradoxnědaleko vtš vznam pro profesn drhu senior,protoe mohou kompenzovatzdravotn a vitln handicap senior. Senioi pedstavuji ekonomickou slu jako zkaznici,Jimi poptvan zbož se stv nezanedbatelnmsegmentem trhu a tzv. střbrn ekonomiky.O vznamnm vlivu střbrn ekonomiky na ekonomiku zem je pesvdeno 45 % populace,vznam střbrn ekonomiky popr 28 % populace. Přesně polovina populace se domnívá, že velká část seniorů nebudeekonomicky schopna žít v bytech,v nichž žila po většinu svého života a budou se stěhovat.Jejich bydlení bude mít charakter sociálních bytů, nouzových bytů a holobytů“.Většina společnosti si myslí, že připravená není. (Nedostatek a nekvalitní zařízení pro seniory. Špatná či žádná sociální politika,nedostatek úcty ke stáří a starým lidem...)Stárnutí společnosti se promítne i do politické situace.48 % respondentů je přesvědčeno o tom, že senioři získajívliv a politickou sílu jako voliči.Téměř polovina populace se domnívá žekomputerizace a rozšíření eworkposune věk pracovní aktivity seniorů.Zdánlivě nové technologii mohou mít paradoxnědaleko větší význam pro profesní dráhu seniorů,protože mohou kompenzovatzdravotní a vitální handicap seniorů. Senioři představuji ekonomickou sílu jako zákaznici,Jimi poptávaní zboží se stává nezanedbatelnýmsegmentem trhu a tzv. stříbrné ekonomiky.O významném vlivu stříbrné ekonomiky na ekonomiku země je přesvědčeno 45 % populace,význam stříbrné ekonomiky popírá 28 % populace. DISKRIMINACE SENIORŮ SITUACE SENIORŮ - STAV A VÝVOJ Pomrn dobrou pozici zaujmaj cizinci,kteř jsou rozhodn diskriminovni podle7 % populace. Dmeli dohromadyjednotliv typy diskriminace,potom starš Rmka je v podstatěnezamstnateln. Nzory, e lid, a to nejen seniorskhovku, jsou diskriminovn pro svj vk,slyšme pomrn asto.63 %, tedy tmě dv tetiny populacese domnv, e senioi jsou pi pijmnído zamstnn diskriminovni. Poměrně dobrou pozici zaujímají cizinci,kteří jsou rozhodně diskriminováni podle7 % populace. Dáme-li dohromadyjednotlivé typy diskriminace,potom starší Rómka je v podstatěnezaměstnatelná. Názory, že lidé, a to nejen seniorskéhověku, jsou diskriminování pro svůj věk,slyšíme poměrně často.63 %, tedy téměř dvě třetiny populacese domnívá, že senioři jsou při přijímánído zaměstnání diskriminováni. SENIOŘIA ZAMĚSTNÁNÍ Stet ady protikladnch trend.Individuln a spoleensk zjem,juvenalizace spolenosti, devalori