Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 TIDAK DITANDATANGANI OLEH PENERIMABEKALAN ATAU PERKHIDMATAN. TIDAK DITANDATANGANI OLEH PENERIMABEKALAN ATAU PERKHIDMATAN. BAGAIMANA TANGGUNGAN BELUM SELESAI (TBS) WUJUD? PUNCAKELEWATAN double click to change this title text! KELEWATAN MENGHANTAR PESANAN TEMPATAN (LO)INVOIS KE UNIT KEWANGAN SELEPAS PEMBEKALANTELAH DITERIMA KELEWATAN MENGHANTAR PESANAN TEMPATAN (LO)INVOIS KE UNIT KEWANGAN SELEPAS PEMBEKALANTELAH DITERIMA KELEWATAN PEMBAYARAN MELEBIHI 30 HARIDARI TARIKH PESANAN TEMPATAN (LO) DIKELUARKAN. BERPUNCA DARIPADA KELEWATAN MENGEMBALIKAN PESANAN TEMPATAN (LO) KE UNIT KEWANGAN BAGITUJUAN PEMBAYARAN. PASTIKAN PESANAN TEMPATAN (LO) DIKEMBALIKAN BERSAMA INVOIS YANG TELAH DISAHKAN SEBELUM HARI BEKERJA TERAKHIR BAGI SETIAP BULAN DAN SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI. PASTIKAN PESANAN TEMPATAN (LO) DIKEMBALIKAN BERSAMA INVOIS YANG TELAH DISAHKAN SEBELUM HARI BEKERJA TERAKHIR BAGI SETIAP BULAN DAN SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI. PASTIKAN PEMBEKAL MAMPU MEMBERIKANBEKALANPERKHIDMATAN DENGAN KADARYANG SEGERA, MENEPATI MASA DAN MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK . PASTIKAN PEMBEKAL MAMPU MEMBERIKANBEKALAN/PERKHIDMATAN DENGAN KADARYANG SEGERA, MENEPATI MASA DAN MEMENUHI KEPERLUAN DAN KEHENDAK . INVOIS YANG DIHANTAR BERSAMA LOPERLU DIAKUI SAH DAN RASMI DANDISAHKAN DULU SEBELUM DIHANTARKE UNIT KEWANGAN BAGI TUJUANPEMBAYARAN. SELAIN ITU SEGALADOKUMEN SOKONGAN LAIN SEPERTISALINAN SSM, SEBUT HARGA DANPENYATA BANK SYARIKAT PERLUDITANDATANGANI DANDISAHKAN BETUL DAN RASMI. BAGI PEMBELIAN ASET PESANAN TEMPATAN (LO)WAJIB DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI PENERIMAASET YANG DILANTIK DAN PERLU DISERTAKANSALINAN SURAT PERLANTIKAN PEGAWAI PENERIMAASET YANG TELAH DITANDATANGANI DANDISAHKAN BETUL DAN RASMI. BAGI PEMBELIAN ASET PESANAN TEMPATAN (LO)WAJIB DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI PENERIMAASET YANG DILANTIK DAN PERLU DISERTAKANSALINAN SURAT PERLANTIKAN PEGAWAI PENERIMAASET YANG TELAH DITANDATANGANI DANDISAHKAN BETUL DAN RASMI. BAGI PERKHIDMATAN PENGINAPAN LO DANINVOIS PERLULAH DIBAWA PULANG SENDIRIOLEH PEGAWAI YANG MENGINAPUNTUK DISERAHKAN KEPADAUNIT KEWANGAN. BAGI PERKHIDMATAN PENGINAPAN LO DANINVOIS PERLULAH DIBAWA PULANG SENDIRIOLEH PEGAWAI YANG MENGINAPUNTUK DISERAHKAN KEPADAUNIT KEWANGAN. BAGAIMANA BOLEHDIELAK KELEWATANPEMBAYARAN ? PESANAN TEMPATAN (LO) DAN INVOIS PERLU DIKEMBALIKAN KEPADA UNIT KEWANGAN DALAMTEMPOH MASA 30 HARI. PESANAN TEMPATAN (LO) DAN INVOIS PERLU DIKEMBALIKAN KEPADA UNIT KEWANGAN DALAMTEMPOH MASA 30 HARI. INVOIS DAN DOKUMEN SOKONGAN PERLU DISAHKANDULU SEBELUM DIHANTAR KE UNIT KEWANGAN INVOIS DAN DOKUMEN SOKONGAN PERLU DISAHKANDULU SEBELUM DIHANTAR KE UNIT KEWANGAN INVOIS YANG DIHANTAR KE UNIT KEWANGANTIDAK DITANDATANGANI DAN DISAHKAN BETULDAN RASMI INVOIS YANG DIHANTAR KE UNIT KEWANGANTIDAK DITANDATANGANI DAN DISAHKAN BETULDAN RASMI PERKONGSIAN ILMU BILANGAN 11/2014 | TARIKH 11 DISEMBER 2014 | NO RUJUKAN FAIL: KPKK.
Create Your Free Infographic!