Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 ĐỒNG BNG SÔNG HNG I. Đặc đim t nhiên 2. Tài nguyên đất: +Đất feralit: phân b vùng rìa phía Tây Bc, phía Tây, phía Tây Nam, và đảo Cát Bà. +Đất phù sa ca sông Hng là tài nguyên quý giá nht. Chiếm din tích ln. Thích hp cho vic thâm canh lúa nước. +Đất mn, đất phèn: tp trung ven bin. +Đất xám trên phù sa c: tp trung phía Tây Bc ca vùng. 3. Tài nguyên khí hu: +Khí hu nhit đới m có mùa đông lnh, thun li để phát trin v đông thành v sn xut chính. 4. Tài nguyên khoáng sn: +Các m đá (Hi Phòng, Hà Nam, Ninh Bình). +Sét cao lanh (Hi Dương). +Than nâu (Hưng Yên). +Khí t nhiên (Thái Bình). 5. Tài nguyên bin Đang được khai thác có hiu qu nh phát trin nuôi trng, đánh bt thu sn, du lch, 6. H thng sông ngòiTương đối phát trin. Tuy nhiên v mùa mưa lưu lượng dòng chy quá ln có th gây ra lũ lt. V mùa khô (tháng 10 đến tháng 4 năm sau), dòng nướctrên sông ch còn 20-30% lượng nước c năm gây ra hin tượng thiếu nước. Bi vy, để n định vic phát trin sn xut, phi xây dng h thng thu nông và phi xây dng h thng đê điu chng lũ và ngăn mn. 1. V trí địa lí, gii hn lãnh th -Din tích: 21059,3 km2. - Dân s: 20439,4 nghìn người (năm 2013). - Các tnh, thành ph: Hà Ni, Vĩnh Phúc, Bc Ninh, Qung Ninh, Hi Dương, Hi Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. - V trí địa lý, gii hn lãnh th:+Nm h lưu sông Hng. phía Bc nước ta. +Phía Tây Bc giáp TDMNBB. Phía Nam giáp BTB. Ý nghĩa: +Giáp bin -> phát trin kinh tế bin. +Nm h lưu sông Hng -> nhiu phù sa -> phát trin NN. +Tiếp giáp vi TDMNBB và BTB -> thúc đẩy s phát trin các vùng đó. +Là trung tâm kinh tế, văn hoá, tài chính, 2. Công nghipHình thành và phát trin sm nht c nước, đang phát trin mnh trong quá trình công nghip hóa hin đại hóa.Giá tr sn xut ngày càng tăng nhanh 18.3 nghìn t - 55.2 nghìn t, chiếm 21% GDP c nước.Vi nhiu nghành: luyn kim, cơ khí, hóa cht,Sn phn quan trng là đông cơ đin, phương tin giao thông ,.Hàng tiêu dùng: vi, s, qun áo,. 1. Nông nghip - Đồng bng sông Hng là khu vc có đất đai trù phú, phù sa màu m. - Sn lượng lúa ca khu vc tăng t 44,4 tạ/ha (1995) lên là 58,9 t /ha (2008) - Không ch có sn lượng lúa tăng mà còn có mt s lương thc khác như ngô, khoai tây, cà chua, cây ăn qu... cũng tăng v mt sn lượng và c cht lượng. Đem li hiu qu cho ngành kinh tế ca vùng. V đông tr thành v sn xut chính. - Nuôi ln, bò và gia cm cũng phát trin mnh ca vùng - Sn lượng nông nghip đáp ng 85% nhu cu ca vùng, 5% h tr cho các tnh và 10% cho các xut khu. - Din tích đất s dng trong nông nghip chiếm phn ln din tích ca toàn vùng (~ 57,65%). - Cơ cu ngành trng trt và chăn nuôi chưa đồng đều, còn nng v trng trt, ch yếu vn là trng lúa nước. - Mt s cây công nghip ch yếu là đay và cói. - Đây là vùng có kết cu h tng nông thôn hoàn thin nht vì có nhiu đô th, thành ph ln và th đô nm trong khu vc. II. Tình hình pháttrin kinh tế - Vùng có dân s và mt độ dân s ln nht c nước (1225 người/km2)- Ngun lao động di dào, trình độ kĩ thut cao- Tuy nhiên dân s đông gây sc ép lên vn đề gii quyết vic làm- T l gia tăng t nhiên tuy có gim nhưng MĐDS vn cao- Cơ s h tng khá hoàn thin- Có lch s khai phá lâu đời, nn văn hóa độc đáo- Chuyn dch cơ cu kinh tế còn chm IV. Trung tâm kinh tế & Vùng kinh tế trng đim phía Bc III. Đặc đim dân cư xã hi 1. Trung tâm kinh tế- Hai trung tâm kinh tế ln nht là Hà Ni và Hi Phòng- Cơ cu ngành đa dng các trung tâm giúp kinh tế các thành ph này phát trin mnh và chiếm phn ln trong trình độ phát trin kinh tế ca vùng2. Vùng kinh tế trng đim phía Bc - Hà Ni, Hi Phòng, H Long là tam giác kinh tế phát trin mnh ca vùng kinh tế trng đim phía Bc - Bao gm các tnh: Hà Ni, Hưng Yên, Hi Dương, Hi Phòng, Qung Ninh, Hà Tây, Bc Ninh, Vĩnh Phúc- Vùng kinh tế trng đim đẩy mnh s chuyn dch cơ cu kinh tế ca Trung du min núi Bc B và Đồng bng sông Hng - To điu kin s dng ti đa ngun tài nguyên t nhiên và ngun lao động, gia tăng giá tr và t trng trong cơ cu GDP ca vùng 3. Dch vNh kinh tế phát trin mà hot động vn ti tr nên sôi động. Th đô Hà Ni và thành ph Hi Phòng là hai đầu mi giao thông vn ti quan trng. Hà Ni, Hi Phòng đồng thi là hai trung tâm du lch ln phía Bc. Đồng bng sông Hng có nhiu địa danh du lch hp dn, ni tiếng như chùa Hương, Tam Cc - Bích Động, Côn Sơn, Cúc Phương, Đồ Sơn, Cát Bà ...Bưu chính vin thông là ngành phát trin mnh. Hà Ni là trung tâm thông tin,tư vn, chuyn giao công ngh, đồng thi là mt trong hai trung tâm tài chính, ngân hàng ln nht nước.Trong tương lai, vùng định hướng phát trin mnh ngành dch v và đẩy mnh hơn na vic phát trin du lch, khai thác các tim năng sn có.
Create Your Free Infographic!