Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 PCPR przekazuje wojewodzie uzgodniony z cudzoziemcem program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji wspolnie konstruowany jest IPI, okreslajacy wysokosc, zakres i formy pomocy integracyjnej oraz wzajemne zobowiazania udzielanego maksymalnie na okres 12 miesiecy udzielanego przez staroste poprzez dzialajace w jego imieniu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) Jak uzyskac POMOC INTEGRACYJNA dla uznanych uchodzcow? www.info-migrator.pl regulowanego przez: rozdzial 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2008 r., nr 115, poz. 728 z pozn. zm.)rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 wrzesnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodzcom (Dz. U. z 2005 r., nr 2501, poz. 1669) Pomoc integracyjna dla uchodzcow oraz osob posiadajacych ochrone uzupelniajaca udzielana jest w ramach: swiadczenia pieniezne na utrzymanie i pokrycie wydatkow zwiazanych z nauka jezyka polskiego, w wysokosci od 446 zł do 1175 zł mies/osoplacanie skladki na ubezpieczenie zdrowotne okreslonej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;specjalistyczne poradnictwo socjalne. obejmujacego: Indywidualnego Programu Integracyjnego (IPI) Aby otrzymac pomoc integracyjna nalezy zlozyc w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodzcy/ochrony uzupelniajacej WNIOSEK pisemna deklaracje o zamiarze zamieszkania na terenie okreslonego wojewodztwa;pisemne oswiadczenie, ze podobny wniosek nie zostal zlozony na terenie innego wojewodztwa;pisemne oswiadczenie o gotowosci przystapienia do uzgodnionego programu integracjikopie decyzji Prezesa Urzedu do Spraw Cudzoziemcow lub decyzji Rady do Spraw Uchodzcow o nadaniu statusu uchodzcy/ochrony uzupelniajacej;kopie Genewskiego Dokumentu Podrozy wydanego przez Prezesa Urzedu do Spraw Cudzoziemcow;kopie karty pobytu wydanej w zwiazku z nadaniem statusu uchodzcy/ochrony uzueplniajacej na terytorium RP; innych dokumentow, mogacych pomoc w opracowaniu programu integracji Pracownik socjalny PCPR przeprowadza tzw. wywiad srodowiskowy PCPR przekazuje wojewodzie uzgodniony z cudzoziemcem program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji
Create Your Free Infographic!