Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Teguran audit Implikasi Sekiranya Tiada Pindaan Akta i. PTPK tidak boleh membuat pembayaran kepada pelatih-pelatih yang mengikuti program latihan selain daripada program yang ditauliahkan/diluluskan oleh autoriti yang ditetapkan di bawah Akta 640ii. Sekiranya pembiayaan/bantuan kewangan dari Kumpulan Wang di bawah Akta 640 dihasratkan supaya boleh diberikan kepada program-program yang tidak mendapat pentauliahan/kelulusan dari autoriti yang dinyatakan dalam Akta 640, maka pindaan hendaklah dibuat kepada undang-undang sedia ada untuk memberikan pengecualian / kelonggaran kepada pra-syarat yang dinyatakan. Ketidakpatuhan/ pelanggaran Akta 640 ISU PEMBERIAN PEMBIAYAAN LATIHAN KEMAHIRAN DI BAWAH RMKe-10 - PROGRAM INSEP (Non-SKM)Isu 1Samada PTPK boleh membayar kepada pelatih-pelatih yang mengikut program latihan selain daripada program yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran.Isu 2Samada pembiayaan tersebut boleh dilaksanakan tanpa perlu membuat pindaan kepada Akta 640. Pandangan Penasihat Undang-Undang KSM - 13 Oktober 2010 1. 2. * Tawaran pinjaman diberikan secara atas talian mendahului kelulusan Ketua Eksekutif. * Pindaan perlu dilakukan untuk memasukkan klausa berkenaan perwakilan kuasa oleh Ketua Eksekutif.
Create Your Free Infographic!