Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Přítomný Prostý Stručný Přehled Anglických časů! :) Přítomný Průběhový Předpřítomný Minulý prostý Minulý Průběhový Předminulý Budoucí Prostý Budoucí Průběhový Předbudoucí Předpřítomný Průběhový Předminulý Průbehový Předbudoucí Průběhový Minulost Budoucnost Přítomnost POUŽÍT KDYŽ: Chci říct, že se něco STALO ještě před jinou událostí v minulosti. POUŽÍT JAK: Podnět + HAD + sloveso v minulosti nebo 3. tvar nepravidelných sloves. PŘÍKLAD: I had gone before you arrived. Odešel jsem, před tím než si přišel. POUŽÍT KDYŽ: Chci říct, že něco PROBÍHALO ještě před jinou událostí v minulosti. POUŽÍT JAK: Podnět + HAD BEEN + sloveso v přítomném tvaru + ING. PŘÍKLAD: I had been studying before you arrived. Studoval jsem, před tím než si přišel. POUŽÍT KDYŽ: Chci říct, že něco PROBÍHALO, často současně s jinou událostí v minulosti. POUŽÍT JAK: Podnět + WAS nebo WERE + sloveso v přítomném tvaru + ING. PŘÍKLAD: I was studying when you arrived. Studoval jsem, když si přišel POUŽÍT KDYŽ: Chci říct, že se něco STALO ve specifikované době v minulosti a nepokračuje to do přítomnosti. POUŽÍT JAK: Podnět + sloveso v minulosti nebo 2. tvar nepravidelných sloves. PŘÍKLAD: I went to the cinema on Saturday. Šel jsem do kina v sobotu. POUŽÍT KDYŽ: Chci říct, že něco PROBÍHALO v nespecifikované minulosti a pokračuje to, nebo to má následek v přítomnosti. POUŽÍT JAK:Podnět + HAVE BEEN nebo HAS BEEN + sloveso v přítomném tvaru + ING.PŘÍKLAD:I have been studying since I came to the school.Studoval jsem od příchodu do školy. POUŽÍT KDYŽ: Chci říct, že se něco STALO v nespecifikované minulosti a pokračuje to, nebo to má následek v přítomnosti.POUŽÍT JAK: Podnět + HAVE nebo HAS + sloveso v minulosti nebo 3. tvar nepravidelných sloves. PŘÍKLAD: I have already seen that movie. Už jsem ten film viděl. POUŽÍT KDYŽ: Chci říct, že něco PROBÍHÁ právě teď nebo během jiné události v přítomnosti. POUŽÍT JAK: Podnět + AM nebo ARE nebo IS+ sloveso v přítomném tvaru + ING. PŘÍKLAD: I am studying right now. Právě teď se učím. POUŽÍT KDYŽ: Chci říct, že se něco STÁVÁ v přítomnosti. POUŽÍT JAK: Podnět + sloveso v přítomnosti. PŘÍKLAD: I go to the school every Monday. Chodím do školy každé pondělí. POUŽÍT KDYŽ: Chci říct, že něco PROBĚHNE do nějakého bodu v budoucnosti. POUŽÍT JAK: Podnět + WILL HAVE BEEN + sloveso v přítomném tvaru + ING. PŘÍKLAD: I will have been studying for the whole week when the time for the exam comes. Budu studovat už týden, když přijde čas na zkouška. POUŽÍT KDYŽ: Chci říct, že se něco STANE do nějakého bodu v budoucnosti. POUŽÍT JAK: Podnět + WILL HAVE + sloveso v minulosti nebo 3. tvar nepravidelných sloves. PŘÍKLAD: I will have already seen that movie by the end of the year. Koncem roku už budu mít ten film shlédnutý. POUŽÍT KDYŽ: Chci říct, že něco BUDE PROBÍHAT v budoucnosti. POUŽÍT JAK: Podnět + WILL BE nebo AM GOING TO BE nebo ARE GOING TO BE nebo IS GOING TO BE + sloveso v přítomném tvaru + ING. PŘÍKLAD: I will be studying for the whole week. Budu studovat celý týden. POUŽÍT KDYŽ: Chci říct, že se něco STANE v budoucnosti. POUŽÍT JAK: Podnět + WILL nebo AM GOING TO nebo ARE GOING TO nebo IS GOING TO + sloveso v infnitivu. PŘÍKLAD: I will watch that movie. Podívám se na ten film.
Create Your Free Infographic!