Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 I Bærum har vi i dag ett hoved-opptak som suppleres medrullerende opptak. Dette vil vi fortsette med. Vi vil ha fullt trykkpå barnehageutbyggingenfor å dekke det økende behovetog familiens valgfrihet. Vi menerdet ikke bør være en nedre grensefor hvor unge barn kan være før debegynner i barnehage, det mener vi er opp til foreldrene å bestemme. Bærum Høyre Bærum Arbeiderparti Timeline infographicabout lorem ipsum dolor sit amet Asker Krf Asker Arbeiderparti Asker Krf Anne Lene Hojem (H). Marianne Knarud (H). Asker Venstre Asker Venstre vil arbeide for mer fleksible og kontinuerlige opptaks-ordninger i barnehagene, med mål om at alle barn skal få tilbud om barnehageplass det året de fyller ett år. Det er mulig å sikre gjennom en høy barnehagedekning i kommunen.Vi har ikke definert en nedre grensefor hvor unge barn kan være før de begynner i barnehagen. I utgangspunktet bør det være' opp til foreldrene. Jostein Tellnes (V). Asker Frp Frp vil ha lovfestet rett tilbarnehageplass fra barneter ett år, uavhengig av når barnet erfødt. Vi går for rullerende opptak. Det er ikke et "must" for ettåringer åbegynne i barnehage, men heller ikke nødvendigvis noe "aber". Frps holdninger at det kommer an på familie-situasjonen, der økonomi, jobb ellerandre behov avgjør når man lar barnet begynne. Bærum Frp Rullerende opptak i de kommunale ogprivate barnehagene er praksis i Bærumi dag, og det vil vi opprettholde.Frp ønsker primært plass til allesom ønsker det. En løsning med barnehageopptak to ganger i åreter vi positive til, men vil også vurdere andre løsninger. Vi har ingen nedrealdersgrense for barnehagebarn, det er foreldrenes suverene rett å bestemmehva som er best for sine barn. Odd Roar Kristensen (V). Bærum Venstre Asker Høyre Asker er en av svært få kommunermed løpende opptak - vi venter ikke påneste opptak, men fyller fortløpende. Engang i måneden rapporterer barnehageneinn kapasitet, slik at vi kan tilby plassogså til mange av ettåringene som er fødtetter 1. september. I hovedsakmener vi at det er opp til foreldreneå bestemme når barna er klarefor å begynne i barnehagen. Vi vil ha to opptak i året. Vi vil sikre fullbarnehagedekning, også for ettåringer født etter1. september. Stortingsprogrammet vårt sier ikkenoe om en nedre aldersgrense, men jeg mener at barn skal være fylt ett år før de begynner i barnehagemed mindre omsorgen vil være bedre for barnet i enbarnehage og med godt utdannet pedagogiskpersonell.
Create Your Free Infographic!