Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 RA 10368 Paghahanda ng mga dokumentosa Board Secretariat Pagdodokumento Pag-isyu ng AR (Acknowledgement Receipt) ng Board sabawat claim ng biktima o claimant ng application form, at affidavit kalakip ang iba pang sumusuportang dokumento Pagsasapubliko ng listahan ng mga karapat-dapat na claimants Pagtukoy ng halagang igagawadsang-ayon sa desisyon Pamamahagi ng reparasyonna dapat personal na kunin ng biktimao claimant. (tax-free) double click to changethis text! Drag a cornerto scale proportionally. Mga kinakailangang dokumento: Mga kinakailangang dokumento: 1. Application form 2. Detalyadong sinumpaang salaysay hinggil sa naganap na paglabag sa karapatang pantao 3. ID na inisyu ng gobyerno 4. NSO birth certificate o isyu ng munisipyo o sertipiko ng binyag ng claimant 5. Mga dokumentong nagpapatunay sa claim Karagdagang dokumento: HUMAN RIGHTS VICTIMS CLAIMS BOARD ISSI, UP Diliman, QC Mobile No: 0999-5059737 Website: www.hrvclaimsboard.gov.ph Paunang Pagsusuri Pagsampa ng pagtutol at/opag-apela Pagsasapubliko ng na listahan ng mga karapat-dapat na claimants Ang hindi pagsumite ng aplikasyon sa loob ng panahong ito Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa: * Para sa legal na tagapagmana - Birth certificate/marriage certificate/affidavit - Death Certificate ng biktima - Mga larawan ng biktima - Special Power of Attorney mula sa iba pang legal na tagapagmana * Para sa mga may kapansanan sa pag-iisip - Katibayan ng relasyon - Mga larawan ng biktima - Medical Certficate ng biktma PAGKILALA AT PAGBIBIGAY NG REPARASYONPARA SA MGA BIKTIMA NG PAGLABAG NG KARAPATANG PANTAO SA PANAHON NG PAGKILALA AT PAGBIBIGAY NG REPARASYONPARA SA MGA BIKTIMA NG PAGLABAG NG KARAPATANG PANTAO SA PANAHON NG Pagsusumite MARTIAL LAW MARTIAL LAW PROSESO NG PAG-CLAIM paunang Application Form Desisyon sa mga pagtutolat/o mga apela Pagsusuriat Resolusyon Ang kampanyang ito ay hatid ng: Embassy of Switzerland Human Rights Victims' Claims Board Commission on Human Rights * Para sa mga may kapansanang pisikal - Notaryadong kasulatan ng pagpayag - Katibayan ng relasyon - Mga larawan ng biktima - Medical Certificate ng biktima BATAS MILITAR pinal PANAHON NG PAG-FILE: MAYO 12, 2014- NOBYEMBRE 10, 2014 ay nangangahulugan ng pagsuko ng karapatang makatanggap ng anumang reparasyon. suportado ng
Create Your Free Infographic!