Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 FEM D'IL·LUSTRADORS CONTEXT - Treballar el dibuix al natural fent una creació artística.- Treballar tècniques del dibuix en aquarel·les. - Potenciar la creativitat dels alumnes. - Fomentar el treball cooperatiu i la participació activa.- Afavorir lexpressió oral i comunicativa. LEscola Joan Maragall, ubicada a Rubí (Barcelona), té com a finalitat formar persones competents que indaguen i interaccionen de forma dialògica per comprendre el món, els altres i a un mateix. Vol formar persones capaces de reflexionar i mostrar un bon domini dels recursos comunicatius, per aconseguirdesenvolupar un pensament personal ampli i obert.La nostra activitat va dirigida a alumnes de 3r de Primària(Cicle mitjà). PUNTS DÈBILS CONTINGUTS OBJECTIUS - El dibuix natural.- El dibuix amb aquarel·les.- El dibuix amb relleu.- Comprensió lectora.- Expressió oral. PRINCIPIS BÀSICS - Aprenentatge cooperatiu.- Visió constructista delaprenentatge.- Avaluació formativa. -Tot i que lactivitat té un enfocament transdisciplinar perquè parteix duna lectura, es podrien treballar continguts daltres àrees (com per exemple medi) en la mateixa sortida. Una solució seria proposar treballar per projectes aquesta activitat. - És una activitat de caire constructivista, però no socioconstructivista. Una proposta de millora seria fomentar més l'interacció social durant el procés. - No es fomenta prou el treball en equip, ja que cada nen realitza la seva il·lustració individualment per després exposar-la als pares. PUNTS FORTS - Activitat contextualitzada.- Enfocament trandisciplinar de l'activitat.- Exposició als pares, partíceps de laprenentatge dels seus fills. - Els alumnes tenen el control del seu aprenentatge. PLANIFICACIÓ AVALUACIÓ Aprendre a observar i a comprendre la realitat: propostes per treballar el dibuix natural i la representació”. Les Swaggers - Paula Aznar, Clàudia Castells, Ana Espejo, Laia Monferrer, Aida Morros i Mireia Salat PROPOSTA Activitat interdisciplinar entre llengua i plàstica, on paral·lelament, des de l’àrea de plàstica es treballarà el dibuix amb aquarel·les i relleu i des de llengües es llegirà un conte. Els alumnes crearan equips cooperatius de quatre persones i es dividiran les quatre parts del conte, cada una en un espai diferent. Posteriorment aniran dexcursió a la natura per buscar paisatges que il·lustrin cada part de la història. Gràcies a les tècniques estudiades sobre les aquarel·lesi el material de la natura recollit, els alumnes realitzaran les il·lustracions del conte que seran exposades perquè els pares puguin anar una tarda a veure-les i sentir com els seus fills els expliquen el conte. AGENTS QUE INTERVENEN Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra), 12 de desembre de 2014
Create Your Free Infographic!