Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 www.icantoo.eu www.icantoofoundation.org www.facebook.com/icantoofoundation КАКI CAN TOO насочва дарители и доброволци към два съществуващи Центъра за деца със специални нужди:1. Център за Надежда дневен център за деца с множествени увреждания, София.В Центъра се осигурява терапия и грижа за 50 деца с тежки увреждания. Подпомагат се и още 100 деца от контингента на центъра, които получават грижа в домашни условия.2. Училище за деца с нарушено зрение “Луи Брайл”, София.В училището има 110 деца с напълно или частично нарушено зрение.ЦЕЛПодобряване качеството на живот на децата със специални нужди; осигуряване на добри условия и адекватни грижи.РЕЗУЛТАТИБазата, в която се помещават центровете е изцяло реновирана; изградена е тактилна пътека; подобрени са дворът и сензорната градина; набрани средства за възнаграждениена рехабилитатор; ежегодно се организират доброволчески инициативи със занимания с децата в центровете; насочват се дрехи, храна и консумативи. Подкрепа на съществуващи терапевтични Центрове за деца със специални нужди БЮДЖЕТИздъжка на „Център за Надежда“, София:15 800 лв. на месец / 189 600 лв. на годинаЦентърът се нуждае от уред за рехабилитация и физиотерапия „Клетка на Роше“ на стойност: 3 000 лв.Издръжка на Училище за деца с нарушено зрение "Луи Брайл": 6 630 лв. на месец / 79 560 лв. на годинаДвата центъра се помещават в една и съща база. За подобряването й са необходими: 42 900 лева
Create Your Free Infographic!