Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 The PATHS® (Promoting Alternative THinking Strategies) Programme PATHS to uniwersalny program nauczania przeznaczony dla szkół podstawowychbazujący na pracy grupowej w klasie, który uczy dzieci umiejętności społecznychi emocjonalnych. Jego pełna nazwa brzmi: Promowanie Alternatywnych Strategii Myślenia.PATHS znajduje się w bazie programów SEL rekomendowanych przez Organizację CASEL,otrzymał pozytywną ocenę OFSTED (Urząd ds. Standardów Usług Edukacyjnych dla Dzieci)w Wielkiej Brytanii, wymieniany jest również wśród programów profilaktycznych polecanychprzez EPIS Center (Centrum Wsparcia i Interwencji) w Pensylwanii. Program PATHS uczy dzieci jak nazywać swoje uczucia, jak stosować strategiesamokontroli, co w konsekwencji prowadzi do poprawy zachowania w klasie oraz dopoprawy samoświadomości. Program został opracowany w USA, gdzie jest realizowanyod ponad 30 lat. Został również zaimplementowany w 25 różnych krajach. Co to jest? Jak Program PATHS® funkcjonuje w strukturach edukacji społeczno-emocjonalnej? Edukacja społeczno- emocjonalna (SEL) uczy umiejętności, których wszyscy potrzebujemyby skutecznie i etycznie zarządzać samym sobą, naszymi relacjami oraz naszą pracą.Istnieje pięć obszarów SEL, które stanowią podstawę programu PATHS: samoświadomość umiejętności interpersonalne samokontrola odpowiedzialne podejmowanie decyzji wrażliwość społeczna Jak działa Program PATHS® ? PATHS to systematyczny, ustrukturalizowany program nauczania, który opiera się na powtórkach materiałówz lekcji na lekcje, z roku na rok. Program obejmuje naukę od etapu podstawowego (przedszkole) aż do klasy VI.Lekcje są prowadzone raz w tygodniu. Dla młodszych dzieci mogą to być dwie sesje po 30 minut a dla starszychuczniów jedna sesja trwająca jedną godzinę. Zdobyte umiejętności są trenowane przez cały tydzień w trakcie naukiszkolnej w celu adaptacji zachowań. Lekcje są ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności i wykorzystujesię w nich dialogi, odgrywanie ról, opowiadanie historii, modelowanie przez nauczyciela i rówieśników, społecznei wewnętrzne wzmacnianie, ćwiczenie kompetencji i słowne mediacje. Uczeniu sprzyja zastosowanie różnorodnychmetod oraz jednoczesne stosowanie wizualnych, werbalnych i kinestetycznych form przekazu. Uczniowie posiadają zestawy piktogramów przedstawiających rodzaje uczuć lub mają dostępdo słownika uczuć, których to narzędzi używają na co dzień w trakcie rozmów, by mogły określaćjak się czują. Dzieci są uczone strategii samokontroli. Są one zachęcane do korzystania z techniki żółwialub znaków kontroli ruchu w celu umożliwienia im uspokojenia się oraz samodzielnego rozwiązania problemu. Jak działa ProgramPATHS® ?
Create Your Free Infographic!