Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 การศึกษาปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นสิ่งที่หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่สูงและมีความแพร่หลาย ผู้จัดทำโครงงานนี้ ได้ชื่นชอบรับประทาน บะหมีกึ่งสำเร็จรูป จนกระทั่งเกิดอาการปวดศีรษะ อาการปวดศีรษะเกิดได้จากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือการรับประทานอาหารที่มีรสเค็ม หรือมีโซเดียมคลอไรด์ในปริมาณมาก และสิ่งที่ผู้จัดทำรับประทานบ่อยๆ คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป คณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา เพื่อศึกษาปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ที่มีอยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ว่ามีมากน้อย แค่ไหน และเป็นอันตราย ต่อร่างกายหรือไม่ โซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride) สูตรทางเคมีคือ NaCl มีลักษณะทางกายภาพเป็นผลึกสีขาว สามารถละลายน้ำได้ดีข้อดีของการรับประทานโซเดียมคลอไรด์- ช่วยให้เส้นประสาทและกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างเป็นปกติ-ควบคุมการเต้นของหัวใจและชีพจรให้ปกติ ข้อเสียจากการรับประทานมากเกินไป-ไตทำงานหนักเนื่องจากต้องปรับสมดุลให้โซเดียมในร่างกายอยู่ในค่าปกติ และจากการศึกษาพบว่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มีปริมาณโซเดียมคลอไรด์มากถึง 1,200-1,900 มก. หรือ ถึง 50-80% ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน โดยกระทรวงสารธารณสุข ได้กำหนดปริมาณโซเดียม ที่คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ควรได้รับ ต้องไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัม .วรรณี อิทร์รจณา .พัชรี จิตสุทัศน์ และ .ศิริลักษณ์ หนองเส นายธีรภัทร เฟื่องกวินสมบัตินางสาวภิตติมน รุ่งโรจน์ปฐมพร ..ศุภรัสมิ์ เย็นดี..ธนัฐกานต์ โจสรรค์นุสนธิ์..อรอุษา สุนนานนท์ NaCl how many of quantity บทนำ ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่นำมาทดลอง 4 ยี่ห้อ รส และ ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ (มิลลิกรัม) 1. หมูสับ 1,403 1.ต้มยำกุ้ง 1285 2.หมูสับ 1,741 2.ต้มยำกุ้ง 1,589 3.หมูสับ 1,753 3.ต้มยำกุ้ง 1,870 4.หมูสับ 1,402 4.ต้มยำกุ้ง 1,496 บทคัดย่อ ผลการทดลอง สรุป
Create Your Free Infographic!