Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Implementacja edukacj społeczno - emocjonalnej na terenie całej szkoły 1980 - TODAY W ramach spójnych działań dotyczących wdrażania edukacji społeczno-emocjonalnejorganizacja CASELopublikowała w 2006 roku praktyczne wskazówki dla implemetnacjiSELw całej szkole. Zainteresowani mogą tam odnaleźć etapy procesu wdrażaniaedukacji społeczno-emocjonalnej oraz główne czynniki wpływające na sukcesimplementacji SEL. Cały proces podzielony jest na trzy fazy i pokazany w 10etapach wraz z zestawem czynników służących do wzbogacenia i wspieraniaprogramów edukacji-emocjonalnej. Etap 1: Podjęcie decyzji o wprowadzeniuedukacji społeczno-emocjonalnejna terenie całej szkoły Dyrektor przyjmuje wartości SEL jako ramy sprzyjające poprawiefunkcjonowania szkoły. Zobowiązuje się do systematycznych,uporządkowanych działań, w tym do wprowadzenia koniecznychwskazówek dla klas by z powodzeniem wdrożyć i utrzymaćw całej szkole edukację społeczno-emocjonalną. Etap 2: Utworzenie Komitetu ds. wdrażania edukacji społeczno-emocjonalnej FAZA REALIZACJI Dyrektor udostępnia informacje o edukacji społeczno-emocjonalnejkluczowym grupą interesariuszy szkoły oraz społecznościszkolnej (nauczycielom, rodzicom, asystentom uczniów,personelowi pomocniczemu) i tworzy komisję ds. SEL składającą sięz przedstawicieli niektórych lub wszystkich tych grup.Komisja ta jest upoważniona do podejmowania decyzji. Komisja nadzorująca, między innymi Dyrektor,tworzy wizję społecznego, emocjonalnegoi poznawczego rozwoju uczniów oraz spójną,wspólną wizję całej szkoły. Trenerzy Programów z zakresu SEL, które znajdują się w bazieewidencji dostarczą wstępnych wskazówek dla rozwojuzawodowego. Pierwsze szkolenia z zakresu danego Programu SELzapewnią, że personel zajmujący się wstępną fazą implementacji edukacji społeczo-emocjonalnej w swojej szkole (np. administratorzy i nauczyciele) będzie osadzony w teorii,zasadach i strategii tego Programu. Kierownictwo Komitetu, w tym Dyrektor dokonuje w regularnychodstępach czasu ewaluacji wszystkich planów oraz etapówrealizacji SEL aby ustalić, czy potrzebne są zmianylub modyfikacje. Etap 3: Wypracowanie i wyraźniewskazanie wspólnej wizji Dyrektor zobowiązany jest do zapewnieniawarunków dla ciągłego rozwoju zawodowego,stwarza możliwości dla dokonywaniarefleksji oraz przepływu informacji zwrotnych wszystkim pracownikomszkoły. FAZA PRZYGOTOWAŃ A. Zapewnienie ciągłego rozwojuzawodowego pracownikom szkoły ZESTAW CZYNNIKÓWWSPIERAJĄCYCH B. Ewaluacja praktyki oraz efektów SEL Kierownicy Komitetu, w tym Dyrektor,nieustannie monitoruje szkolne praktyki edukacji społeczno-emocjonalnej oraz jej efekty.Na tej podstawie dokonuje odpowiednichadaptacji i ulepszeń. C. Rozwijanie infrastruktury wspierającej edukację społeczno-emocjonalną Dyrektor tworzy infrastrukturę wspierającą działania z zakresu SEL,w tym przyjazną politykę szkoły, fundusze, czas oraz wykwalifikowany personel. D. Integracja modelu SEL ze wszystkim zajęciami szkolnymi Integracja SEL ze wszystkimi zajęciami szkolnymi(obligatoryjnymi oraz dodatkowymi) oferujemożliwość generalizacji; uczniowie w praktycewzmacniają swoje umiejętności społeczno-emocjonalne zdobyte w trakcie nauki w klasie. Dyrektor szkoły i Komitet ds. wdrażanie SELustanawia partnerstwo: rodzina szkoła- społeczność pozaszkolna,które ma skutecznie wspieraći integrować społeczny, emocjonalnyi poznawczy rozwój ucznia. F. Komunikacja wewnątrzszkolna dotycząca SEL Kierownicy Komitetu, w tym Dyrektor,regularnie dzielą się informacjami o szkolnymprogramie SEL z pracownikami, rodzicami,uczniami oraz członkami społeczności.Wspólnie świętują sukcesy. Etap 6: Recenzja oraz wybór programu/strategii edukacji emocjonalnej spośród bazy ewidencji programów SEL. Etap 8: Wprowadzenie SEL w klasie szkolnej Etap 9: Implementacja SELwe wszystkich strukturach szkoły E. Rozwijanie partnerstwa z rodzicami i społecznością pozaszkolną Komisja nadzorująca,między innymi Dyrektor, opracowujena podstawie wyników przeprowadzonej oceny potrzeb i zasobówszkoły, plan działania. Plan ten obejmuje: cele, harmonogramrealizacji SEL w całej szkole a także opis czynników zapewniającychzrównoważony rozwój całego przedsięwzięcia. Etap 5: Opracowanie planu działania dla realizacji SEL Komisja nadzorująca, między innymi Dyrektor przeprowadza ocenępotrzeb i zasobów bieżących praktyk i programów SEL, kontekstupolitycznego (zarówno polityki lokalnejjak i polityki w całym stanie),potrzeb uczniów i pracowników. Ocenia również klimat szkołyoraz gotowości do wdrożenia SEL jako priorytetu dla całej szkołya także ewentualne barier dla implementacji. Etap 4: Ocena potrzeb i zasobów całej szkoły Komisja nadzorująca, między innymi Dyrektor, oraz kluczowizainteresowani sprawdzają i wybierają z ewidencji bazyprogram lub daną strategię edukacji społeczno-emocjonalnej. Etap 7: Przeprowadzenie początkowego szkolenia w zakresie realizacji SEL Etap 10: Ewaluacja procesu implementacji SEL Nauczyciele rozpoczynając realizację wybranego Programu SELw klasach, zaczynają od zastanowienia się nad instrukcjąoraz nad procesem wdrażania. Początkowa wersja programu dajepracownikom możliwość zapoznania się z programem oraz refleksjęnad nim; przygotowuje ich do ekspansji na całą szkołę. Wszyscy nauczyciele,po uwzględnieniu wstępnej implemerntacjii dokonywania niezbędnych zmian, rozpoczynają wdrażaniewybranego programu SEL w swoich klasach a praktyki SELsą integrowane z innymi działaniami szkolnymi. FAZA PLANOWANIA
Create Your Free Infographic!