Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Món Laboral i Gènere Discriminació positiva Per aquest concepte s'entén proporcionar una millor qualitat de vida a un grup desfavorit (per exemple el cas de les dones), proporcionant una oportunitat real d'equiparar el seu desavantatge social. Perquè passi això, segons la "discriminació positiva", cal destinar un tracte especialment a aquests grups menys afavorits. D'aquí l'ús de les paraules "discriminació" (que en el seu origen té com significat "diferenciació simple") i "positiva" (com benefici als que necessiten posar-se en situació d'igualtat). Es refereix a les dificultats a les que s'enfronten moltes dones a la hora dedesenvolupar professionalment i arribar a ocupar llocs de comandament.És conegut com a "sostre de vidre", ja que no permet que les dones vagin és enllà del "límit invisible" per imposició de la pròpia societat.Hi ha moltes desigualtats que actuen com factors limitadors, impedint que les dones accedeixin a llocs amb poder de decisió, com són jornades laboralspoc flexibles, contractes de treball temporals i sous significativament mésbaixos que els dels homes que exerceixen les mateixes funcions. Segregació vertical Imaginem una dona que és mare de dos fills, ha de compaginar feinai atenció als nens.Segurament aquesta treballadora necessitarà horaris flexibles en la seva jornada laboral i això impedeix estar a la feina les mateixes hores que els seus companys homes i llavors es deduirà que la dedicació a la seva feina no és la mateixa.
Create Your Free Infographic!