Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Den art som har egen-skaper utformade för ''rätt'' miljö överlever samt fortplantar sig lättare än andra. Egenskapernaförs sedan vidare till kommande generationer,på så sätt utvecklas arter. D.v.s. - Naturligt urval Charles Darwins teori var attmänniskan härstammar från aporna. För ca 20 miljoner år sedan utvecklades den första förmänniskan.Det tidigaste fynd man hittat är en fossil från 3-4miljoner före nutid. Mest kända exemplet är ''Lucy''som hittades i Afrika. Människans evolution ca 2,3-1,7 miljoner år sedan Homo Habilis* första arten i släktet Homo* kallades för den''händiga människan'' -de första stenredskapentillverkades* ursprung i Östafrika * denna art hade störrehjärnvolym än föregåendeförmänniskor Homo Erectus * ''den upprättgåendemänniskan''* var längre än föregåendeart + större hjärnvolym* första människoart somvandrade ut från Afrika* första tecknen på attmänniskan använde sig utav elden Neandertalmänniskan* denna art utvecklades iEuropa och Asien* utvecklades frånHomo Erectus * Dog ut av okändaorsaker för ca300 000 år sedan* Samexisterademed Homo Sapiens ca 350 000 år sedan ca 1,7-0,3 miljoner år sedan ca 200 000 år sedan Homo Sapiens* utvecklades från HomoErectus i Afrika * den ''vetande människan''* troligen denna art somutvecklade förmågan till språklig kommunikation * för ca 50 000 år sedan nåddeHomo Sapiens Europa * Den fullt utvecklade modernamänniskan kallas HomoSapiens Sapiens - människansom vet att hon vet* Tekniska utvecklingen togfart
Create Your Free Infographic!