Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 H S C NHN H SƠ CÁ NHÂN H v tn: NGUYN PHƯNG LINH Ngy sinh: 26121995 Ni sinh: H Ni Kha, ngnh, trưng hc: Kha QH2013E, Đi hc Kinh t, Đi hc Quc gia H Ni. (Sinh vin nm th 2) S CMND: 013328432 Dn tc: Kinh Tn gio: Khng Ni hin nay: S 3A, ng 46, ph Ho Nam, qun Đng a, H Ni. in thoi: NR: 04.38514035 D: 01683681258 Email: ngphuonglinh95gmail.com - H và tên: NGUYN PHƯƠNG LINH- Ngày sinh: 26/12/1995 - Nơi sinh: Hà Ni- Khóa, ngành, trường hc: Khóa QH-2013-E, Đại hc Kinh tế, Đại hc Quc gia Hà Ni. (Sinh viên năm th 2)- S CMND: 013328432 - Dân tc: Kinh - Tôn giáo: Không- Nơi hin nay: S 3A, ngõ 46, ph Hào Nam, qun Đống Đa, Hà Ni.- Đin thoi: NR: 04.38514035 DĐ: 01683681258 - Email: ngphuonglinh95@gmail.com THNG TIN C NHN THÔNG TIN CÁ NHÂN HC VN THNH TCH HC TP HC VN - THÀNH TÍCH HC TP Năm 2010:- Gii Nhì cuc thi Olympic Ng văn lp 10 do trường THPT chuyên Hà Ni Amsterdam t chcNăm 2013:- Gii Nht cuc thi Hc sinh gii thành ph Hà Ni môn Ng văn lp 12- Thành viên Đội tuyn Hc sinh gii Quc gia môn Ng văn- Th khoa đầu vào khi D trường Đại hc Kinh tế - Đại hc Quc gia Hà NiNăm 2014:- Hc bng Khuyến khích hc tp ca trường Đại hc Kinh tế - Đại hc Quc gia Hà Ni - Bng khen ca Hiu trưởng ĐH Kinh tế - ĐH Quc gia Hà Ni cho sinh viên đạt kết qu cao trong hc tp năm hc 2013 2014. NGOI NG: NGOI NG: Tiếng Anh C1 HOT ĐNG NGOI KHA HOT ĐỘNG NGOI KHÓA Tháng 9/2013 đến nay: - Thành viên Câu lc b Truyn thông MCC, trường ĐH Kinh tế, ĐH Quc gia Hà NiTháng 12/2013:- Gii Đặc bit cuc thi viết My Ams, my story ca t chc Ams ConnectTháng 5/2014:- Thành viên BTC Gala Tri ân Cui khóa cho sinh viên năm nht thuc Chương trình Nhim v chiến lược QH-2013 ti ĐH Ngoi ng, ĐH Quc gia Hà NiTháng 6/2014:- Thành viên BTC “Đêm d hi sinh viên UEB Blue Moon Party do Hi sinh viên và Câu lc b truyn thông MCC - ĐH Kinh tế, ĐH Quc gia đồng t chc Tháng 7/2014:- Đại biu sinh viên tham d chương trình hc tp, đào to và giao lưu sinh viên quc tế JENESYS 2.0 ti Nht Bn Tháng 9/2014:- Thành viên BTC Connecting Day Chương trình chào tân sinh viên khoa Qun tr kinh doanh (ĐH Kinh tế - ĐHQGHN). L DO NG TUYN VO BAN NI DUNG: LÝ DO NG TUYN VÀO BAN NI DUNG: 1. Kh năng đọc, viết cũng như biên tp, phân tích nhiu góc độ cùng t duy logic. Điu này đã được chng minh c th qua các Gii thưởng Ng văn cp THPT và Gii thưởng viết năm nht Đại hc. Vi tôi, "đọc" và "viết" ging như mt nhu cu, mt s thôi thúc không ngng ngh. 2. Có k năng làm vic theo nhóm hiu qu, do được rèn luyn trong môi trường CLB cũng như qua vic tham gia truyn thông, t chc Chương trình cho sinh viên.3. Tinh thn k lut và trách nhim cao độ, cu tiến, ham hc hi.4. Mc dù chưa có nhiu kinh nghim, nhưng tr thành thc tp sinh ca IPCOMS vi tôi s là 1 cách để lp đầy s thiếu ht y.Tt c chúng ta luôn khi đầu t nhng gì rt nh. Điu quan trng là luôn phi gi cho mình tinh thn ham hc hi, và khôn ngoan trong vic chn la môi trường rèn luyn bn thân mình. Vi tôi, môi trường đó chính là Ban ni dung ca IPCOMS. Hà Ni, ngày 23 tháng 11 năm 2014 Người làm đơn Nguyn Phương Linh
Create Your Free Infographic!