Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 La nutrició Gran part dels residus metabòlic s'utilitzats de nou per sintetitzar substàncies. Les necessitats d'excreció són molt reduïdes.No tenen aparell excretor. Olis essencials de la fulla de llorer, o emmagatzemar a l'espai entre les cèl·lulesDiòxid de carboni - Produit per respiració cel·lularOxigen - FotosintesisiSón expulsats pels ESTOMES L'excreció de les plantes Part dels nutrients es degrada mitjan reaccions CATABÒLIQUES,en compostos més senzills perla respiració cel·lular. Es trova als mitocondris.Aquest proces. Desprèn diòxid de carboni S'allibera energia Dels nutrients orgànics Sals mineras Aigua Dioxid de carbonifabricar, amb reaccions ANABÒLIQUES,els seus propis compostos orgànics Mido La cel·lulosa Els encims El metabolisme i la respiració en les plantes La sava bruta a d'arrivar a tots els llocs de la planta.Aquest proces es fa per mitja de vasos conductors els floemas. Transport de la saba elaborada Aquesta foto ens explicael proces de fer la fotosintesis La fotosintesis Intercanvi gasós Una altra part és expulsada a l'atmosfera. Oxigen s'utilitza en la respiració cel·lular, El diòxid de carboni és necessari perfer la fotosíntesi. El xilema recorre tot l'interior de la tija i transporta la saba bruta fins a les fulleson fan la fotosintesis Quan la saba penetra al'interior de l'arrel entra en uns vasos,el xilema. Transport de la saba bruta Les plantes han desenvolupat òrgans especialitzats. L'arrel agafa els nutrients. La tija sosté la planta. Les fulles actuen com a òrgans encarregats de fer la fotosíntesi. Les plantes són autòtrofes,es fan el seu propi aliment a partir de diòxid de carboni aigua sals minerals L'absorció dels nutrients El pas de nutrients del sol fins a l'arrel. Pèls absorbents L'aigua Lles sals minerals disoltes El conjunt de nutrient inorgànics que porta la planta es converteixen en saba bruta, La fotosintesi L'ascens de la saba bruta es degut aCapil·laritattranspiració de les fullesper la pressió de l'aigua a l'arrel. estomes estomes s'allibera oxígen Entra diòxid de carboni Dia - proces de respiració i fotosintesiNit - proces de respiració
Create Your Free Infographic!