Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Quins són els objectius? Metodologia Estudi d'observació:Les tipologies de família als Instituts Som dos estudiants d'Educació Socialde la Universitat de Barcelona, i hem realitzat una investigació centrada en 4centres d'educació secundària de Montcada i Reixac i Granollers. El treball està basat en una pregunta: "Són els diferents models de família treballats en aquests centres?" Generals:Coneixer si es treballen els modelsfamiliars als centres educatius de secundàriaEspecífics:Analitzar el rol dels i les docents vers aquesta realitatConeixer l'ús d'eines i/o estratègies implementades per aquests/esObservar, comprovar i analitzar la opinió dels i les alumnes sobre la qüestióDescobrir quins són els diferents modelsde família presents a la societat. Mètod e Utilitzarem una metodologia mixta. Per una banda, una part de la investigació seràqualitativa, buscant una informació més concreta; per l'altre, tenim una part més quantitativa Mostra La mostra d'aquesta investigaciósón els i les estudiants delscentres que observarem, aixó com els seusi les seves docents.Dels alumnes, agafarem, mitjançant un mostreig probabilístic per conglomerat,un 20% dels alumnes totals.Dels i les docents, la mostra serà un tutor de cada grup. QüestionariEnquesta (part quantitativa)Entrevista (part qualitativa) "La família és l'element natural i fonamental de la societati té dret a la protecció de lasocietat i de l'Estat"Declaració Universal del Drets Humans. Article 16.3
Create Your Free Infographic!